Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เสวนาเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
จัดงานเสวนาเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
 
ตามหลักการและเหตุผลคือ 
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสภาพคล่อง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการ   อันสอดรับกับวิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง
เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ  ประเทศ   และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษา 
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการเสวนาวิชาการ  
โดยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ
 
เป็นฟรีเสวนา โดยขณะนี้เปิดให้สำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนจะแจ้ง วันและ สถานที่จัดงาน

CREATIVE ECONOMY FORUM : OPPORTUNITY
 

12.00 – 12.59  น.               ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

13.00 น.                               ประธานกล่าวเปิดเสวนา “โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

                                               โดย. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 

                               คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

13.10 – 16.00 น.                 เสวนาวิชาการ “โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

                                                โดย         1. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

                                                ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

                                สาขานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

                                                2.  อาจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช 

                                                ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

                                สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.

                                                ดำเนินรายการโดย

                                                1. อาจารย์ ดร.อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์

                                                ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

                                วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.    

16.01 – 16.30 น.                ไขปัญหาเทคนิคการสร้างโอกาสโดยใช้นวัตกรรม

16.30 น.                                รับประทานอาหารว่าง และ จบการเสวนา

ติดต่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ผ่านทางช่องทาง Online หรือ โทร 02 623 5055 ต่อ 4126 


พัชรพล ชาญอุไร

ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2623-5055-8 ต่อ 4126 (ในเวลาราชการเท่านั้น)

Mobile : 08-6607-9959

E-mail : ramonmond@yahoo.com , ramonmond@windowslive.com ด่วนจำนวนจำกัด
 

สำหรับวันและสถานที่จัดงานเราจะแจ้งกลับให้ผู้ที่ลงทะเบียนทราบโดยตรงพร้อม ยืนยันการเข้าร่วมให้สำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนจะแจ้ง วันและ สถานที่จัดงาน,http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/seminar_detail.asp?id=167Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2480 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys