Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรวุฒิบัตร "หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร " รุ่นที่ 12 (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ)
 

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กรจะต้องมีเรื่องการการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดังนั้นจังไม่เพียงเฉพาะนักการเงินเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้ แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ก็จะต้องสามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน
     ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ต้องมีความรูพื้นฐานด้านการเงิน รวมถึงต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุนของไทยการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน และสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะต้องรู้จักการบริหารรายรับและรายจ่ายขององค์กร จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้
     จากเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่12" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารการเงินและผู้บริหารควรคำนึงถึง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์ ภาวะการเงินขององค์กรได้อย่างชัดเจน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการเงินขององค์กรที่มีอยู๋ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหาร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัดและประเมินผลทางด้านการเงิน ควบคุมทางด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ์ และจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้การบริหารสภาพคล่องและเงินสด (Cash and Liquidity Management)
- ความเข้าใจในการบริหารการเงินยุคในธุรกิจยุคใหม่ (Financial Management in Modern Business)
- การวิเคราะห์งบการเงินและรายงานทางการเงิน (Financial Report and Analysis)
- การวางแผนและบริหารงบการเงิน (Financial Planning & Budgeting)
- การตัดสินทางด้านการเงิน (Financial Decision Making)
- การบริการภาษีและวางแผนทางด้านภาษี (Tax Management & Tax Planning)
- เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics and Behavior Finance)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
   ผอ. ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
   อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
   อาจารย์ประคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันดา พัฒนกิจการุณ
   อาจารย์ประคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
   ที่ปรึกษาด้านการเงิน   
- อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
   ที่ปรึกษาด้านการเงิน และกรรมการสถาบันส่งเสริมการลงทุนไทย
- อาจารย์อรวรรณ  ฟองกษีร
   PricewaterhouseCoopersชั้น2 ห้อง209 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 52, อบรมทุกวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

14900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.chula.ac.thศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ : คุณสายฝน (ฝน) หรือ คุณศุภวัฒน์ (ริว)
โทรศัพท์ : 02-559-3638, 02-218-6237
Email : cu_learn@yahoo.com
Website : http://www.econ.chula.ac.th
ผู้เข้าชม : 8933 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys