Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
 
หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้” หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม ตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และลงถึงการทำงาน แบบมุ่งผลงาน (Result Orientation)โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะ เป็นการเรียนรู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตาม งานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและ พัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เรียน รู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล
4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของมทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

เนื้อหาการอบรม
1. หลักการบริหารตนเอง
- คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
- ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน

2. หลักการบริหารคน
- ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา
- การจัดการกับคนแต่ละประเภท
- หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน
- การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

3. หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน
- หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข)
- หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
              * การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
              * การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน
              * การกำหนดแผนการทำงาน
              * การจัดสรรทรัพยากร
              * การติดตามประเมินผล

* หลักสูตรนี้เหมาะกับระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา *

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_228.pdf?_=20160629115549

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7, E-mail : public@sbdc.co.th, Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 493 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys