Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก ทางเรือ ทางอากาศยาน ทางบกและทางไปรษณีย์
 
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก  เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย ฯลฯ
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก การผ่านแดน ทั้งทางเรือ ทางอากาศยาน ทางบก และทางไปรษณีย์
3. เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารต้นทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การจัดเตรียมเอกสาร
4. เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพ ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


1.  ภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก
 อากรศุลกากร
 ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 อากรพิเศษ อากรป้องกันการทุ่มตลาดและอุดหนุน (AD) อากรปกป้องจากการ
นำสินค้าที่เพิ่มขึ้น ( Safeguard Measure )


2.  พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก
 ทางเรือ
 ทางอากาศยาน
 ทางบก
 ทางไปรษณีย์• อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง
สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร


ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559, 9.00-16.00 น

3,000-3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ebcitrade.com

สถาบันวิจัยและฝึกอบรม EBCI

สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ

คุณธนวัน คุณสุพจน์
02-742-7851-4 ต่อ 190,191,192
email:tanawan@ebcitrade.com
      supoj@ebcitrade.com
ผู้เข้าชม : 398 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys