Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยเพื่อรองรับ POST AUDIT รุ่นที่ 9
 
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อควรปฏิบัติในพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
1. เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์การตีความ และข้อควรปฏิบัติในพิธีศุลกากร โดยมีการยกตัวอย่างประกอบการสัมมนาเพื่อง่ายแก่การเข้าใจ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติ วิธีการในการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล 
เพื่อชี้แจง หรือนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการในการวินิจฉัยข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและ 
คำพิพากษาของศาลเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข


ภาคเช้า ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
- ความหมายของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการเข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- หน้าที่ของผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจปล่อย
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ระบบควบคุมทางศุลกากร
• การควบคุมก่อนการตรวจปล่อย (Pre Clearance Control)
• การควบคุมขณะตรวจปล่อย (Clearance Control)
• การควบคุมหลังการตรวจปล่อย (Post Clearance Control)
 Post Review
 Post Audit
 Voluntary Audit
 Investigation Audit
- การตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้าด้วยตนเองและการชำระค่าภาษีอากร
- ประเด็นที่ศุลกากรมักเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- เทคนิคการเตรียมพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- การดำเนินคดีและบทลงโทษ
- เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
- หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและการระงับคดีในชั้นศุลกากร

ภาคบ่าย ( บรรยาย 3 ชั่วโมง ) 
- สาระสำคัญ และเทคนิคของการจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด
- การจัดหมวดหมู่ และประเภทของสินค้าตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร
- ความหมาย และความสำคัญของ “หมายเหตุ” “หมวด” “ตอน” ในการจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด
- ความหมายของ “สาระสำคัญ” ในตัวสินค้า
- หลักเกณฑ์ วิธีการในการวินิจฉัยตีความพิกัด
- ตัวอย่างจริงของสินค้าที่ยากแก่การจัดประเภทพิกัด พร้อมหลัก และเทคนิคการตีความ เช่น ไฟฉายที่มีวิทยุติดที่กระบอกไฟฉาย ( จัดเป็นพิกัดไฟฉาย หรือวิทยุ ) หรือ Laser Pointer ที่มีปลายอีกด้านหนึ่งเป็นปากกา ( จัดเป็นพิกัดปากกา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ) หรือหมวกใส่ตีกอล์ฟที่มีวิทยุติดที่หมวก ( จัดเป็นพิกัดหมวก           หรือวิทยุ ) ฯลฯ
- เทคนิคการเปิดหนังสือพิกัดเพื่อหาหมวดหมู่ของสินค้าให้ได้รวดเร็ว
- ความหมาย ความสำคัญของ E / N ( Explanatory Note ) ต่อพิกัด
- ประโยชน์ และวิธีการปฏิบัติของ Advance Ruling ตามความตกลง GATT ข้อที่ 10 เป็นอย่างไร ต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติของกรมศุลกากร
- เน้นสาระสำคัญของ “ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายศุลกากร” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ตัวอย่าง “คำวินิจฉัยการตรวจสอบของกรมศุลกากร” และการดำเนินการเมื่อได้สงวนสิทธ์
- เทคนิคการชี้แจงและการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดประเภทพิกัด
- ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่น่าสนใจ
- เทคนิค “การยื่นอุทธรณ์พิกัด” และ “การจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร”


อาจารย์สายัณห์  จันทร์วิภาสวงศ์
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง
สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร


ห้องบุศราคัม ชั้น 1 โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559, 9.00-16.00 น

3,000-3800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=60&cno=640

สถาบันวิจัยและฝึกอบรม EBCI

สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ

คุณธนวัน คุณสุพจน์
02-742-7851-4 ต่อ 190,191,192
email : tanawan@ebcitrade.com
        supoj@ebcitrade.com
ผู้เข้าชม : 437 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys