Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management
 
หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ


หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

เนื้อหาการอบรม
- แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
- การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
- การวางแผนโครงการ (Project Planning)
- การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
- ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
- เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
- การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
- การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
- การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

* หลักสูตรนี้เหมาะกับระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา *


หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

เนื้อหาการอบรม
- หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
- แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
- การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
- เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
- การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
- การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยงการหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
- สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

* หลักสูตรนี้เหมาะกับนักการตลาด นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา *

1. ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล 
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา 
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การเงินการคลัง รัฐสภา

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 24 - วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559, 09:00 - 16:00 น.

9800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_223.pdf?_=20160607094908

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 556 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys