Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อที่จะได้เข้าใจและทราบถึงว่าการเป็นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะด้านการบริหารอย่างไรสู่การเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่เปี่ยมประสิทธิผล
2. เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
3. เข้าใจที่จะใช้ทักษะด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้บริหารของตน
4. เพื่อเติมเต็มความสามารถในทักษะด้านการบริหารต่าง ๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน

เนื้อหาการอบรม

วันที่หนึ่ง

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1. ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา
- แผนสามระดับกับผู้บริหาร
- ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้
- กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2. ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
- ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ
- รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3. ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน
- แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน
- ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน

วันที่สอง

4. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง
- เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
- การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. ทักษะด้านการบริหารทีม
- สร้างทีมให้เป็นทีม
- บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6. ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
- บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย
- การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน
- เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

* หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหารและผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ *

1. อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร 
- อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (TRAPD)

2. อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา 
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 20 ปี ทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 15 - วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559, 09:00 - 16:00 น.

9800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_204.pdf?_=20160607094036

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 471 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys