Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางการภาษีอากร เพื่อการส่งออก-นำเข้า
 
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิต
และส่งออก ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (I-EAT)
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น
การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า
ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ
การจัดอบรมหลักสูตร “พิธีการศุลกากรส่งออกระบบไร้เอกสารและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า” มีวัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-export & e-import)
และเทคนิคการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อบริหารจัดการภาษีอากรอย่างมืออาชีพ ลดค่าใช้จ่าย สร้างกำไรแก่องค์กร

พิธีการศุลกากรส่งออกแบบไร้เอกสาร ทางเรือ ทางอากาศ ทางบก และทางไปรษณีย์
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการส่งออก-นำเข้า
- การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ (Duty Refund Under Section 19 Bis)
- คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)
- เขตปลอดอากร (Free Zone)
- เขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone)
- การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- การชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแต่ละสิทธิประโยชน์
ข้อควรระวังในการส่งออก ปัญหาและแนวทางแก้ไขความผิดพลาดในการจัดทำใบขนสินค้า

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง
สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเิเษก

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559, 09.00 - 16.30 น .

3,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-export.pdf

Human Solution Asia Co.,Ltd.

Human Solution Asia Co.,Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเหมือนฝัน (ขวัญ)  
หมายเลข 09-0530-6951, 0-2233-2345 
e-mail : muanfan@hs-asia.org หรือ support@hs-asia.org
Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia
ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n
ผู้เข้าชม : 605 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys