Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบเข้ามาเพื่อการผลิตหรือจัดซื้อสินค้าสำเร็จรูปแล้วนำเข้ามาขายนั้น ต้องมีการสรรหาผู้ขายที่ไว้วางใจได้ เป็นการขายที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และเป็นคู่ค้าที่ดี เทคนิคการจัดซื้อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ยังจะต้องพิจารณาจากราคาสินค้าและเทอมการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งต้องคำนึงถึงสิทธิพิเศษทางภาษีอากร และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามข้อตกลงต่างๆ อาทิกลุ่ม AFTA ในปี ๒๕๕๘ ที่ได้รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้นำเข้าจำเป็นต้องมีหลักการในการพิจารณา เครื่องมือที่ใช้ในการชำระเงินค่าสินค้า รวมถึงในเรื่องราคา และคุณภาพของสินคา้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องรอบรูใ้นเรื่องงการสั่งซื้อและข้อควรระมัดระวังในการส่งมอบสินค้าของผู้ขายงานจัดซื้อจะสำเร็จไดด้วยดีนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรของผู้ซื้อที่มี่ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อมากน้อยเพียงใด มีความรอบคอบแค่ไหน และเพื่อเป็นการลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม

- การพิจารณาข้อได้เปรียบเสียเปรียบของสัญญาซื้อขาย
- ความเข้าใจเพื่อเลือกใช้ INCOTERMS 2010
- เพื่อการสั่งซื้ออย่างเหมาะสมกับการขนส่ง รวมทั้งตัวสินค้า
- การเลือกใช้เครื่องมือในการชำระเงินที่ผู้ขายยอมรับได้ และผู้ซื้อ
- ไม่เสียเปรียบ รวมทั้ง แนวทางการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
- การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนชำระเงินค่าสินค้า
- วิธีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ ผันผวน
- การทำประกันภัย
- การเลือกเงื่อนไขในการซื้อประกันภัย
- การ Claim ประกันภัย/เอกสารที่ต้องใช้ในการ Claim
- การ Claim สินค้าไม่ตรงสเปค
- พิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับ Incoterms
- การพิจารณาเลือกซื้อสินค้า และ วัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศ
- ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และประเทศที่มีข้อตกลง FTA
- สิทธิพิเศษทางภาษีอากรที่ได้ลดหย่อนในกลุ่ม AFTA , FTA
- การเลือกใช้บริการของบริษัท Shipping


อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อดีตผูู้บริหารของธนาคารกรุงเทพ ศูนย์บริการส่งออกและนำาเข้า สีลม
และทีี่ปรึกษาองค์กรเอกชนชัั้้นนำ

ณ ห้องไพฑูรย์ ชั้น 1 โรงแรม อะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันอังคารทีี่ 9 สิงหาคม 2559, 09.00 - 16.30 น .

3,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-import.pdf

Human Solution Asia Co.,Ltd.

Human Solution Asia Co.,Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเหมือนฝัน (ขวัญ)  
หมายเลข 09-0530-6951, 0-2233-2345 
e-mail : muanfan@hs-asia.org หรือ support@hs-asia.org
Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia
ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n
ผู้เข้าชม : 365 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys