Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ ชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน เพิ่มกำไรอย่างเป็นระบบ
 
การดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ เกิดการแข่งขันทางการค้าเป็นอย่างมาก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ได้รับความสำคัญ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขององค์กรในการลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

แต่ด้วยว่าหน่วยงานจัดซื้อเป็นหน่วยงานที่ใช้เงินขององค์กรมากที่สุด ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของสินค้าที่ผลิต
เพื่อจำหน่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางกลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ ความสามารถในการควบคุมและลดต้นทุน เพื่อเพิ่มกำไรให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้นผู้บริหารองค์กรควรช่วยเหลือและให้การสนับสนุน พัฒนาความสามารถหน่วยงานจัดซื้อให้เป็นนักจัดซื้อมืออาชีพที่มีคุณวุฒิและได้รับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

การอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจวิธีการจัดซื้ออย่างเป็นระบบและสากล สามารถกำหนดกลยุทธ์และบริหารการจัดซื้อได้อย่างมือโปรและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร รวมถึงชิงความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดได้

ความหมายและองค์ประกอบการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
เป้าหมายและบทบาทของหน่วยงานจัดซื้อที่เปลี่ยนไปต่อขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน
การปรับกระบวนการงานจัดซื้อให้สามารถตอบสนองกลยุทธ์ซัพพลายเชน
- VCM (Value Chain Management)
- CRM (Customer Relationship Management)
- SRM (Supplier Relationship Management)
- SCM (Supply Chain Management)
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการพยากรณ์การสั่งซื้อ
- Procurement Cycle Time
- ROP, EOQ
- BOM
- MRP, MRP II, ERP
การจัดซื้อ VS การรักษาสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการลดต้นทุนการจัดซื้อ
การประเมินผลการจัดซื้อ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการบริหารงานจัดซื้อ
กรณีศึกษา (Workshop)


อาจารย์กมลทิพย์์ จันทรมัส
ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและผู้้เชี่ยวชาญ
โครงการ Logistics Clinic
สภาอุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย

ห้อง VIP แกรนด์ พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

วันศุกร์์ที่ 29 กรกฎาคม 2559, 09.00-16.30 น.

3,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-perchase-strategy.pdf

HUMAN SOLUTION ASIA CO., LTD.

Human Solution Asia Co.,Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเหมือนฝัน (ขวัญ)  
หมายเลข 09-0530-6951, 0-2233-2345 
e-mail : muanfan@hs-asia.org หรือ support@hs-asia.org
Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia
ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n
ผู้เข้าชม : 466 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys