Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจาะลึก .. พิกัดอัตราศุลกากร การประเมินราคา การสงวนสิทธิ์โต้แย้งพิกัด-วางประกัน
 
ปัจจุบันการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรเกิดความคล่องตัว ด้วยว่ากรมศุลกากรลดขั้นตอนการตรวจสอบการสำแดงใน เอกสารใบขนสินค้าของเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจปล่อยสินค้า ด้วยเหตุนี้ภาระการสำแดงในเอกสารใบขนสินค้าจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า ซึ่งการสำแดงในเอกสารใบขนสินค้าที่มีส่วนสำคัญที่สุด คือ พิกัดอัตราศุลกากร อันมีผลต่อภาษีอากร และการคำนวณ ต้นทุนสินค้าของผู้นำเข้า พิกัดอัตราศุลกากร เป็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งเกิดจากความหลากหลายในสินค้า และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ ทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างเจ้าของสินค้าและเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตีความชนิดหรือประเภทของสินค้า ปัญหาเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือไม่จงใจที่จะปฏิบัติผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศก็มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ต้องชำระอากรในส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนพร้อมกับชำระค่าปรับ จึงกล่าวได้ว่า พิกัด เป็นเรื่องที่เสียทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย

- กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อากรป้องกันการทุ่มตลาด (AD) อากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard)
- พิกัดอัตราศุลกากร หลักเกณฑ์การตีความพิกัด ของยกเว้นอากร
- การประเมินราคาศุลกากร ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่า Royalty ฯลฯ
- ข้อควรระวังในการนำเข้า ปัญหาและแนวทางแก้ไขความผิดพลาดในการเสียภาษี

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง
สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 โรงแรม อะริสตั้น สุขุมวิท 24

วันพฤหัสลดีที่ 14 กรกฏาคม 2559, 09.00 - 16.30 น .

3,800.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hs-asia.org/mail/regis-pb-tax.pdf

Human Solution Asia Co.,Ltd.

Human Solution Asia Co.,Ltd.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเหมือนฝัน (ขวัญ)  
หมายเลข 09-0530-6951, 0-2233-2345 
e-mail : muanfan@hs-asia.org หรือ support@hs-asia.org
Facebook : https://www.facebook.com/HumanSolutionAsia
ติดตามข่าวสาร Line@ :  @bzm2147n
ผู้เข้าชม : 395 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys