Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (Excellent Supervisory Skill)
 
Excellent Supervisory Skill
หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทและเทคนิคที่ผู้นำ ผู้จัดการ ผู้บริหารขององค์กรควรรู้ ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี ตั้งแต่การบังคับบัญชา สั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสาร และการควบคุมงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน บริหารคน รวมถึงศิลปะและคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี

วัตถุประสงค์
1. ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่
2. เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน
3. เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผลเนื้อหาการอบรม
1. ศิลปะการบริหารจัดการ
- หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
- ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

2. ศิลปะการนำองค์กร
- ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
- การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน/การจัดการ)
- การมอบหมายงาน
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. ศิลปะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น ปัญหา และวิกฤต      
- การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
- เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

* หลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป *

อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ 
- ที่ปรึกษาโครงการการจัดการกระบวนการและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_215.pdf?_=20160609124728

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 435 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys