Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร: สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
 
Formulating Marketing Strategies
หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)

เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
2. เข้าใจถึงกลยุทธ์การตลาดในแง่มุมต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
3. Update แนวคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวคิดเพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนได้จริง

เนื้อหาการอบรม

ช่วงเช้า (อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ)
- การวิเคราะห์สถานะการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
- กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
- กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
- กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่ 
- กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว 

ช่วงบ่าย (อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย) 
- กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand
- ถอดบทเรียนเชิงกลยุทธ์จากกูรูด้านการตลาดของโลก
- Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
- กรณีศึกษา การทำตลาดเชิงกลยุทธ์

* หลักสูตรนี้เหมาะกับ *
นักการตลาด นักบริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจ

อ.ธวัชชัย โพธาคำ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาผู้นำ

อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการตลาดชื่อดัง บรรณาธิการนิตยสาร หนังสือด้านการตลาด และกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 , 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_201.pdf?_=20160606174437

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7, E-mail : public@sbdc.co.th, Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 485 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys