Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์และการเขียนแผนดำเนินงาน
 
บทนำ
ในปัจจุบัน สำนักโลจีสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ขึ้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 27 ตัวชี้วัด โดยแบ่งกิจกรรมกรรมโลจีสติกส์ออกเป็น 9 กิจกรรม และประเมินแต่ละกิจกรรมใน 3 มิติ คือ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลา และมิติด้านความน่าเชื่อถือ ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่อธิบาย วิธีการคำนวณ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ทุกตัวชี้วัดอย่างละเอียดแล้ว ยังเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะกับองค์กร ซึ่งถือเป็นการกำหนดเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และเรียนรู้วิธีการเขียนแผนการดำเนินการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน มีการเชื่อมโยง มีความเป็นเหตุเป็นผล มีความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 27 ตัวชี้วัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญนำมาใช้ในองค์กร และสามารถเขียนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างเป็นระบบ

หัวข้อฝึกอบรม
· ความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
· ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจีสติกส์ (KPIs Logistics) การคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณ ทั้ง 27 ตัวชี้วัด
· การเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับองค์กร
· การเขียนแผนการดำเนินการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) อย่างเป็นระบบ
· Work Shop กิจกรรมกลุ่ม 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม    ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ ทุกระดับ

วิธีการอบรม   บรรยาย ฝึกให้ทุกคนคิด มีส่วนร่วม พร้อมกิจกรรมและการนำไปใช้งานจริง

ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540002623&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 500 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys