Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร: เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จ
 
How to Communicate Effectively in Business
หลักสูตรฝึกอบรม: เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จ

พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสื่อสารดูจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน แต่การสื่อสารทางธุรกิจนั้นไม่เหมือนกัน ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจแบบไหนกันที่จะสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารทางธุรกิจได้

วัตถุประสงค์
- เรียนรู้ถึงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
- เข้าใจในแนวทางและขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารธุรกิจ
- สามารถนำเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจไปพัฒนาและปรับใช้ในแบบของตนเองได้

เนื้อหาการอบรม

* ช่วงเช้า (คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี)

- เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
      - เคล็ดลับในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
      - ความสำคัญของช่องทางและกลยุทธ์ในการสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร
      - อุปสรรคและสิ่งพึงระวังในการสื่อสารทางธุรกิจที่ไม่ควร
      - เทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
         - 3Vs เพื่อการสื่อสารที่มั่นใจและน่าเชื่อถือ
- รูปแบบและหน้าที่ของการสื่อสารต่างๆ ที่ต้องรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
- แนวทางการวางแผนการสื่อสารธุรกิจ
       - กำหนดเป้าหมายของการสื่อสารง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน
          - เข้าใจเป้าหมายหรือความต้องการที่แท้จริง
          - ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยหลัก Good Goal Grammar
          - เป้าหมายต้องท้าทายอละจูงใจ
       - วิเคราะห์สถานการณ์ 3 ด้าน
          - ผู้ฟัง หรือคู่สนทนา
          - เวลา
          - ความพร้อมของสถานที่และปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสาร
      - วิเคราะห์การสื่อสารและออกแบบการนำเสนอ
          - ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร
          - วิธีการนำเสนอและช่องทางที่จะใช้สื่อสาร
          - ความถี่หรือโอกาสที่ใช้ในการสื่อสาร

* ช่วงบ่าย (คุณวารินทร์ สัจเดว)

- เทคนิคในการนำเสนอ และ Pitch งานทางธุรกิจ
- เทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์ในงานธุรกิจ
- การสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองธุรกิจ

* หลักสูตรนี้เหมาะกับ *
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้่สนใจทั่วไป

ช่วงเช้า
คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Project Management ,Effective Communication

ช่วงบ่าย
คุณวารินทร์ สัจเดว
อาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (หลักสูตรอินเตอร์ฯ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559, 09:00 - 16:00 น.

5800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_197.pdf?_=20160524153911

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทร 02-5592146-7 , E-mail : public@sbdc.co.th , Facebook : StrategicCenter และ Line : @strategiccenter
ผู้เข้าชม : 514 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys