Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 60 (Business Analysis)
 
     ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัย หรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
     โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการชื่อ "การเป็นวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" ขึ้น ซึ่งสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป


- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ   Macro Economic Analysis
- การวิเคราะห์ธุรกิจ   Business Analysis
- การวิเคราะห์การแข่งขัน   Competitive Analysis
- การวิเคราะห์ทางการเงิน   Financial Analysis
- การวิเคราะห์ด้านการตลาด   Marketing Analysis
- การวิเคราะห์การลงทุน   Investment Analysis

- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย 
กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร 
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- อาจารย์ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ ( ตรงข้ามจามจุรีสแควร์ )

วันที่ 28 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559, อบรมวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ 18.00-21.00น. และเฉพาะวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 9.00-16.00น.

16,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.econ.chula.ac.th/public/academic/pub/BA_60.pdf

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร.02-559-3638 , 02-218-6237

ผู้เข้าชม : 505 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys