Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
Zone หลักสูตรแนะนำที่น่าสนใจ
 
 
 
มีทั้งหมด 174 หลักสูตร
Page    <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Intensive)
5 - 22 กรกฎาคม 2560
ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
หลักสูตรวุฒิบัตร การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่48(Financial Management & Tax Planning)
17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560, อบรมวันอังคาร,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
"หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 48" เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะได้เรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 11 (Risk Management)
7 - 24 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
กำหนดกลยุทธ์องค์กรหรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 28 (Marketting Strategy)
1 - 17 มิถุนายน 2560, อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
KPIs- Principles to Practices (ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน)
วันที่ 19 - 20 เมษายน 2560
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 32
17 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)
วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2560
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าใจถึงการขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน รวมทั้งวิธีมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราต่อไป
จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”รุ่นที่1(Project Investment:Analysis and Management)
25 เมษายน 2560 - 11 พ.ค. 2560
หลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” รุ่นที่ 1 (Project Investment: Analysis and Management)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 27 (Marketting Strategy)
25 มีนาคม - 8 เมษายน 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด" รุ่นที่ 27 (Marketing Strategy)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ (Marketing Research : Tools & Analysis)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2560
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
Strategic Center จัดฝึกอบรม นักบริหารงาน 4.0(Operation Management 4.0)
อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
Operation Management 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ว่าด้วยเรื่อง การบริหารการปฏิบัติการในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อความสามารถ
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารการขาย 4.0(Sales 4.0)
ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0(Strategy 4.0)
พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0 , 3.0 และ Strategy 4.0
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาด 4.0(Marketing 4.0)
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผนการตลาดด้วยนวัตกรรม
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
Strategic Center จัดฝึกอบ โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0
ศุกร์ ที่ 17 - อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ Business 4.0 ในทุกๆส่วนงาน Update แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไปกับเรา ด้วยโปรแกรม 4 วัน ที่เปิดมุมมอง และแนวคิดในทุกๆด้าน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่”
จัดโดย บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
Strategic Center จัดฝึกอบรม 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ
วันอังคาร ที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560
"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน
จัดโดย Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)
 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys