Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 1951 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 95 | 96 | 97 | [98]

หลักสูตร การจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
  หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการบริการ Service Quality Improvement ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อชนะใจลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าไว้ได้ตลอดไป
   

หลักสูตร ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำ
   

หลักสูตร การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
  ในปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจมีค่อนข้างสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการบริการ รวมถึงการปรับระบบงานต่างๆ จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างค
   

หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
  เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด
   

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
  เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร
   

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า ชนะในสถานการณ์ 2ต (โต้แย้ง-ต่อว่า)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
  เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้ เพิ่มเติม
   

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
  1. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 2. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนออ
   

การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
  >ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา
   

ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
  หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการ
   

เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงภาพรวมในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าจะสามารถจัดหาและบร
   

การใช้ AutoCAD Revit Architecture 2016 - Essentials Course
วันจันทร์ที่ 1-3 สิงหาคม 2559
  โปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2016 เป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยีการโมเดล รายละเอียดอาคาร Building Information Modeling
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys