Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2076 หลักสูตร
Page    <<First | <Previous | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการออกแบบธุรกิจ
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
  แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารคนรอบทิศทาง
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
  “หลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ที่กำลังมองหาวิธีในการบริหารจัดการกับคนในองค์กรทุกระดับ อย่างมีประสิทธิผล”
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
  เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง
   

** การบริหารความผูกพันกับลูกค้า **
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  การบริหารความผูกพันกับลูกค้าที่มีอยู่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้สูญเสียฐานลูกค้าให้กับคู่แข่ง องค์กรต่างๆ จึงใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้เกิดความจงรักภักดี
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ทางการตลาด
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
  หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้
วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
  นักการตลาดมืออาชีพนั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่ รวมถึงเข้าใจบทบาทและสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง ในส่วนงานการตลาดได้อย่างครบถ้วน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561
  เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
   

หลักสูตร ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
  ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จ
   

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  เทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย
   

หลักสูตร การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและกฎหมายแรงงานการจ้างที่นายจ้างควรรู้
วันอังคารที่ 30 กุมภาพันธ์ 2561
  คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะได้รับรองคุ้มครองสิทธิตามหลักสากล โดยนายจ้างจะต้องปฏิบัติแต่แรงงานต่างด้าวอย่างไร ทิศทางการจ้างคนงานต่างด้าวในอนาคต
   

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดแผนกลยุทธ์วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
  เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผนเพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
  รียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
  เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย!
วันศุกร์ ที่ 30 - วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561
  หลักสูตร สร้างผลงานทีมขาย ให้พิชิตยอดขาย (Sales Performance Management Best Practices) เป็นการรวบรวม แนวคิด แนวทางการจัดการบริหารงานขาย ที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
  เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
  เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน
วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
  เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท NLP (Neuro-Linguistic Programming - โปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากายน้ำเสียงคำพูดในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360องศา
   

กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อไปประยุกต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys