Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
หลักสูตรอบรมสัมมนามาใหม่
 
 
 
มีทั้งหมด 2064 หลักสูตร
Page    [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next> | Last>>

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
  2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน และทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ
   

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 (Human Resource Development Intensive)
6 - 24 ก.พ. 2561
  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง
   

การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (EQ Management)
วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับอารมณ์นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561
  เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
  เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้ารายหลัก รวมถึง กลยุทธ์การบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
  “เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันUpdateเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจจุบันให้เท่าทันการแข่งขันและเข้าถึงลูกค้าด้วยวิถีการสื่อสารสมัยใหม่
   

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
  จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย
   

การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ​(Effective of Training Road Map) รุ่นที่ 2
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
  ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2561
  เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนการขายและปฏิบัติการ
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
  “ เรียนรู้การสมดุลอุปสงค์และอุปทานด้วยแผนการขายและแผนปฏิบัติการ ”
   

การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
  การเรียนรู้ในบทสนทนาโทรศัพท์แบบมืออาชีพจะทำได้อย่างไร หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
   

Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ความท้าทาย และการบริหารเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง HR แบบใหม่
   

ผู้นำยุคใหม่กับการวางแผนกลยุทธ์ รุ่นที่ 2
วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561
  องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้าง และสนับสนุนให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของนักบริหารงานในองค์กรมืออาชีพ
   

หลักสูตร Getting and Transforming Data with Power Query
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธื 2561
  Power Query เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดึง รวมรวมและดัดแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า
   

Strategic Center จัดอบรม เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้าสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
  เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า(Customer Experience)รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าและมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมาย
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ลูกค้าและผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561
  หลักสูตรฝึกอบรมด้านการตลาด เน้นการสร้างและการขยายตลาดใหม่ที่ไม่มีในตำรา จะหาลูกค้าใหม่? ทำไมถึงวิเคราะห์แต่ลูกค้าเดิม? ลูกค้าใหม่เราจะเป็นใคร? ใครยังไม่มาเป็นลูกค้าเรา?
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์
วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
  หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มีวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข
   

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561
  กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
   

 
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys