Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
สมัคร Training Partner
 
 
 

เงื่อนไขการสมัครเป็น Training Partner

Training Partner ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้บริการ โดยบริการของ ThaiTrainingZone คือบริการที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรมสัมมนา ผ่านทาง Website โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเท่านั้น อาทิเช่น สถาบันฝึกอบรม, หน่วยงานราชการ, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ในการเป็น Training Partner กับ ThaiTrainingZone ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การสมัครใช้บริการ
1.1 ผู้ใช้บริการจะต้องสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ThaiTrainingZone.com
1.2 ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการในแบบเอกสารออนไลน์ที่ ThaiTrainingZone กำหนดไว้ให้ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการที่กำหนดไว้ในเว็บไซด์ดังกล่าว

2. การอนุมัติใช้บริการลงข้อมูลใน Web Thai Training Zone
หลังจากผู้ใช้บริการดำเนินการตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ThaiTrainingZone จะอนุมัติ โดยแจ้งผ่านทางอีเมลล์ ตามที่ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในข้อที่ 1 โดยจะแจ้ง Username และ Password จากนั้นTraining Partner จะสามารถลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทันที
ในข้อพิจารณาเบื้องต้น ThaiTrainingZone จะไม่อนุมัติให้ใช้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอบรมสัมมนาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 Training Partner ที่มิใช่นิติบุคคล อาทิเช่น สถาบันฝึกอบรม, หน่วยงานราชการ, มหาวิทยาลัย เป็นต้น
2.2 Training Partner เป็นบุคคลธรรมดา
2.3 Training Partner กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
หรือข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่ทาง Thai Training Zone จะพิจารณา

3. การลงประชาสัมพันธ์
3.1 Training Partner สามารถลงข่าวสารหลักสูตรอบรมสัมมนาได้ เดือนละไม่เกิน 7 หัวเรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นการอนุมัติลงหรือไม่ลงข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ThaiTrainingZone
3.2 Training Partner จะไม่ลงหลักสูตรที่นอกเหนือจากทั้ง 7 หมวดตามที่กำหนด เนื่องจากเว็บไซต์ของเราเน้นให้บริการแก่ลูกค้าในส่วนขององค์กรมากกว่าอบรมสัมมนาแก่บุคคลทั่วไป อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรการตลาด แต่มิใช่หลักสูตรทำอาหาร หลักสูตรสำหรับเด็ก เป็นต้น
3.3 หากมีข้อผิดพลาดประการใดในเนื้อหาของหลักสูตรอบรมสัมมนาจาก Training Partner ทาง ThaiTrainingZone ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3.4 ThaiTrainingZone มีสิทธิ์นำข้อมูลออกจาก Website ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใด องค์กรใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวกับสมาชิก

4. ข้อจำกัดความรับผิดของการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนา
ThaiTrainingZone จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง Training Partner ใช้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนา ผิดวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการกระทำโดย จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของ Training Partner เอง หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนาอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด Training Partnerไม่สามารถใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนาในช่วงเวลาใด ๆ อันเนื่องจากระบบหรืออุปกรณ์ของ ThaiTrainingZone ขัดข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา หรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของ ThaiTrainingZone และ Training Partner ถูกโจรกรรมข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด (Hacking) จากการใช้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

5. การสิ้นสุดของการใช้บริการ
บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝึกอบรมสัมมนาของ ThaiTrainingZone จะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 เมื่อ Training Partner หมดอายุสมาชิกกับทาง Website ของเรา
5.2 หรือ Training Partner แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกใช้บริการ
5.3 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ และผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ ThaiTrainingZoneได้แจ้งให้ทราบ ThaiTrainingZoneมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ Training Partner ทราบ

6. อายุสมาชิก 1 ปี นับจากวันที่สมัคร

 
    
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys