Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ข้อควรรู้เรื่องมาตรฐานแรงงาน

1. มาตรฐานแรงงานคืออะไร?
* มาตรฐานแรงงาน คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการ
ทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน

2. ทำไมต้องมีมาตรฐานแรงงาน?
* เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียม เสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี และขวัญกำลังใจในการทำงาน

3. มาตรฐานแรงงานแบ่งเป็นกี่ประเภท?
* แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้
􀂙 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญา และข้อแนะ รวมทั้งประกาศอื่นๆ ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
􀂙 มาตรฐานแรงงานตามกฎหมาย คือ ข้อบังคับตามกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
􀂙 มาตรฐานแรงงานเอกชน คือ ข้อกำหนดที่ประกาศใช้โดยองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มธุรกิจ และ
ผู้ผลิตสินค้า ได้แก่ SA 8000 WRAP ETI ฯลฯ รวมทั้งหลักปฏิบัติของผู้ผลิต เช่น อาดิดาส-ซา
โลมอน ไนกี้ และวอลท์ ดิสนีย์ ฯลฯ

4. มาตรฐานแรงงานเกี่ยวข้องกับการค้าในเวทีโลก อย่างไรบ้าง?
* ในปัจจุบันกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้า
และบริการที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานโดยได้นำเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขให้
ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ หากไม่สามารถกระทำได้จะยกเลิกสัญญาการสั่งซื้อ

5. ปัจจุบันมาตรฐานแรงงานประเภทใด ที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการไทยต้องปฏิบัติ?
* ผู้ซื้อจากประเทศที่พัฒนาแล้วนำมาตรฐานแรงงานเอกชนมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิต/ผู้ขายของไทย
ต้องปฏิบัติโดยข้อกำหนดของมาตรฐานจะสอดคล้องอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ
กฎหมายของประเทศ

6. ของเขตการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานเอกชนที่เป็นเงื่อนไขการค้ามีอะไรบ้าง?
* คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับกฎหมายของประเทศเป็นพื้นฐาน และปฏิบัติเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานเอกชน โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยในการทำงาน การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจา
ต่อรอง การเลือกปฏิบัติ และลงโทษทางวินัย เป็นต้น

7. ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานแรงงานเพื่อลดอุปสรรคทางค้าอย่างไรบ้าง?
* ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและสนับสุนนให้สถานประกอบกิจการได้จัดทำมาตรฐานแรงงาน โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 อนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อ
ส่งเสริมการค้าเสรี ในวงเงินงบประมาณ 301.87 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2545-2549)
เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการส่งออกให้สามารถสร้างระบบมาตรฐานแรงงานประสบผลสำเร็จจนกระทั่งได้รับ
การรับรองหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8. กลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ต้องเร่งรัดการพัฒนามาตรฐานแรงงาน?
* กลุ่มที่ได้ถูกกำหนดจากคู่ค้าให้จัดทำมาตรฐานแรงงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
รองเท้า และของเล่นเด็ก คาดว่า อุตสาหกรรมการส่งออกอื่นๆ คือ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี อาหารแช่เยือกแข็ง
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์จากเกษตร ฯลฯ ก็จะได้รับผลกระทบด้วยในอีกไม่ช้า

9. มีขั้นตอนในการจัดทำมาตรฐานแรงงาน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
* ศึกษาข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
* วิเคราะห์ประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง
* เตรียมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
􀂙 ผู้บริหารประกาศนโยบาย
􀂙 แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนลูกจ้าง คณะกรรมการ
* ทำแผนปฏิบัติการ ระบุกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
􀂙 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
􀂙 ติดตามผลการตรวจประเมินภายใน
• ทบทวนของฝ่ายบริหาร
• ปรับปรุงแก้ไข
* ตรวจสอบความพร้อมก่อนการรับรอง

10. สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานให้บริการอะไรบ้าง?
* ฝึกอบรมการจัดทำมาตรฐานแรงงานที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงาน
มาตรฐานแรงงาน รวมทั้งกลุ่มลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
* จ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำมาตรฐานแรงงานที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่
เริ่มต้นจนกระทั่งประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน ตลอดจนการธำรงรักษาระบบและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
* ข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานแรงงาน เกี่ยวกับสถานการณ์มาตรฐานแรงงานในเวทีการค้าโลก
ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ

11. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานมีอะไรบ้าง?
* แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน เกิดขวัญและกำลังใจในการที่จะสร้างผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้การจัดทำมาตรฐาน
แรงงานทำให้มีแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่จะสร้าง
รายได้ให้แก่ลูกจ้าง และสร้างผลกำไรให้แก่สถานประกอบกิจการและที่สำคัญคือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้าง
ความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า

12. สถานประกอบกิจการที่ต้องการรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำมาตรฐานแรงงานสามารถติดต่อได้ที่ไหน
* ติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (สรจ.) ทั่วประเทศ และในเขตกรุงเทพฯ
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ (สรพ.) ในกรุงเทพมหานคร หรือติดต่อได้โดย
ตรงที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0-2354-1652, 0-2354-1642 โทรสาร 0-2354-1653


ที่มา: สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน


ผู้เข้าชม : 7124 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys