Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
บทบาท HR ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง องค์การทุกภาคส่วนพยายามที่หันมาใส่ใจ เรื่อง คนกันมากขึ้น ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของพนักงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การเองคงจะไม่มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขององค์การอย่างเดียวควรจะให้มาใส่ใจเรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ มีส่วนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพนักงานอย่างแน่นอน

องค์การจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างไร ซึ่งผู้เขียนจะพยายามหาข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และพยายามศึกษาหาวิธีการ เพื่อที่จะมาปรับปรุงการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันด้วย  ถ้าเรามามองกันในด้านคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต จะประกอบไปด้วย

 • ปัจจัยสี่
 • ความมั่นคง
 • ความปลอดภัย
 • สุขภาพที่ดี
 • สิ่งแวดล้อม
 • อิสรภาพในการดำเนินชีวิตตามสิทธิที่พึงมี

               นั่นเป็นการมองคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต แต่เมื่อผู้บริหารนำมาเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ได้ทำงานในองค์การที่มั่นคง
 • ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 • ได้รับการยอมรับจากคนในองค์การ
 • มีเพื่อนร่วมงานที่ดี
 • ได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า
 • ได้รับสวัสดิการที่ดี
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
 • มีผู้บังคับบัญชาที่ดี
 • มีปริมาณงานที่เหมาะสม
 • งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่า

                   เมื่อผู้บริหารได้อ่านคุณภาพชีวิตในการดำเนินชีวิต กับคุณภาพชีวิตในองค์การ หัวข้อที่จะไปในทิศทางเดียวกันนั้นน้อยมาก จึงเป็นข้อมูลและที่มาว่า องค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) กับองค์การที่มุ่งเน้นผลงาน (High Performance Organization) จะไปด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความห่างไกลกันสักเท่าไร ก็ยังเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ถูกมอบหมายงานให้ไปศึกษาและหาวิธีการมาเพื่อที่จะให้องค์การที่ท่านเป็นผู้บริหารอยู่ จะต้องเป็นองค์การที่มีความสุข และยังต้องเป็นองค์การที่มีผลงานดีเลิศอีกด้วย  ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกับความหมายของ ความสุข เสียก่อน ว่า คำว่า ความสุข ในมุมมองของผู้บริหารองค์การ หมายถึง 

 • ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ลูกค้าพอใจ
 • องค์การมีกำไร เติบโต ยั่งยืน
 • ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ยอมรับและสนับสนุนองค์การ
 • พนักงานมีความรัก ความผูกพัน และทุ่มเทเพื่อองค์การ
 • ภาพลักษณ์ขององค์การดี

               สำหรับ ความหมายของ ความสุข  ในมุมมองของพนักงาน หมายถึง 

 • ได้ทำงานดี มีความมั่นคง สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
 • มีรายได้ที่เหมาะสม ไม่มีหนี้สิน
 • มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ครอบครัวมีความสุข
 • สุขภาพดี มีจิตใจผ่องใส

                เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหารองค์การ ต้องสร้างความสมดุล ระหว่างความสุขขององค์การ และ ความสุขของพนักงาน ให้ได้  ซึ่งพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์นั้นจะมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีแรงจูงใจ  โดยของยกตัวอย่าง ทฤษฎีแรงจูงใจ Achievement Theory ของ David Mc. Clelland

 

ที่มา http://www.hrcenter.co.th/HRKnowView.asp?id=824&mode=disp


ผู้เข้าชม : 2789 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys