Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เจนวายกับวุฒิภาวะ

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า แวดวงของคนทำงานปัจจุบันเป็นส่วนผสมของคนหลายรุ่นที่ต่างมีลักษณะเฉพาะตัว

ตกต่างกันออกไป อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในองค์กร ดังนั้น หลายองค์กรจึงพยายาม

วิเคราะห์และมีแนวคิดเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการนำส่วนโดดเด่นของแต่ละรุ่นมาใช้ให้

เป็นประโยชน์ในการทำงาน

อีกภาพหนึ่งที่เห็นชัดเจน คือ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนทำงานกว่า 40% ทั่วโลกจะเป็น คนเจนวาย (เกิดปี

พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2543) และพวกเขามีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคนรุ่นอื่น ๆ จึงเป็นที่มาของ

การพูดถึงการบริหารคนเจนวายในฐานะพนักงานกันอยู่บ่อยครั้ง

 

แต่ภาพที่หลายคนยังไม่ค่อยพูดถึงคือการที่เจนวายจะขึ้นมาเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำในมุมมองของคน

เจนวายนั้นเป็นอย่างไร ? และจะสร้างได้อย่างไรบ้าง ?

 

ลองมาหาคำตอบกันดู

 

สภาวะผู้นำของคนเจนวาย

 

 

 โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำ
 - คนเจนวายที่เข้ามาเป็นพนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มักจะใฝ่หา

โอกาสที่จะได้เป็นผู้นำ สำหรับพวกเขาการเป็นผู้นำไม่ได้มาพร้อมตำแหน่งใหญ่โตเสมอไป พวกเขาอยาก

ได้โอกาสที่จะได้สวมบทบาทผู้นำ และสร้างความแตกต่างในทุก ๆ อย่างที่เขาทำ เขาอยากทำความ

เข้าใจกับภาพใหญ่ขององค์กร กลยุทธ์ เส้นทางธุรกิจ ตลาด และความต้องการของลูกค้า 

พวกเขาต้องการเข้าใจว่าบทบาทของตนเองมีผลต่อภาพใหญ่ขององค์กรอย่างไร การเข้าใจบทบาทของ

ตนเองและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ และส่งผลกับภาพรวมขององค์กรเป็นสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝัน สิ่ง

หนึ่งที่คงเป็นที่ยอมรับกันคือ หากองค์กรไม่เปิดโอกาสให้กับพวกเขาในการเป็นผู้นำ พวกเขาจะไม่ลังเล

เลยที่จะแสวงหาองค์กรอื่นที่พร้อมจะให้สิ่งนี้แก่พวกเขา หรือแม้กระทั่งการออกไปทำธุรกิจของตนเอง

เพื่อสร้างความแตกต่างก็เป็นสิ่งที่คนเจนวายไม่รีรอที่จะทำด้วยเช่นกัน

 

 

การพัฒนาภาวะผู้นำ - คนเจนวายในองค์กรอาจยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานมามากนัก

ดังนั้น สิ่งที่เขายังขาดอยู่คือการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งสำหรับพวกเขาอาจไม่ได้หมายถึงการฝึกอบรมใน

ห้องเรียนอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการทำงานจริง ๆ กับเพื่อนร่วมงานจริง

ในสถานการณ์การทำงานจริงด้วยการนำประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการโค้ชจากหัวหน้างาน ตลอดจนการเรียนรู้จากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็น

พิเศษ ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาเพื่อพัฒนาทักษะของการเป็น

ผู้นำ และพวกเขาพร้อมจะสร้างสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเป็นผู้นำองค์กร

 

 

การเปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วม - คนเจนวายคุ้นเคยและชื่นชมกับความโปร่งใส การเปิดกว้างทาง

ความคิด และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลก

ปัจจุบัน การสื่อสารและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และคำแนะนำผ่านทางโซเชียลมีเดียและโลก

ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติสำหรับคนเจนวาย พวกเขาเห็นความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ และเชื่อว่าเขาจะ

เปิดกว้างและยอมรับคำแนะนำต่าง ๆ เมื่ออยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยเช่นเดียวกัน

 

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตครอบครัว - ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นทุกวันนี้มี

ส่วนเป็นอย่างมากที่ทำให้ชีวิตการทำงาน และชีวิตครอบครัวแทบแยกกันไม่ออก อย่างไรก็ตาม คนเจน

วายยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างโลกของการทำงานและโลกส่วนตัว เทคโนโลยีที่เอื้อ

ต่อการติดต่ออย่างเสรีกับเพื่อนร่วมงานในอีกซีกโลกหนึ่งทำให้คนเจนวายสามารถจัดสรรการทำงานและ

การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ลงตัวได้

 

แน่นอนว่าการทำความเข้าใจเจนวายนั้นเป็นความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของทุกองค์กรโดยก้าวแรก

ที่สำคัญนั้นคือเรื่องของการเปิดใจยอมรับความแตกต่าง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ส่งผลต่อทั้งการทำงาน ตัวผู้นำและพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานและนโยบายต่าง ๆ 

 

ประเด็นที่สำคัญนั้น ดิฉันเชื่อว่าการที่องค์กรพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ นั้น ส่วนหนึ่ง

เพื่อพนักงานเจนวาย และสิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความหมายมากขึ้นเมื่อคนกลุ่มนี้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำ

ขององค์กรอย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1434007125

 


ผู้เข้าชม : 1731 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys