Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
นั่งในใจ 3 เจนเนอเรชั่น ความท้าทาย-เงินเดือน-โอกาส

มนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยผลวิจัย Human Revolution ในปี 2557 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ Generation Baby Boomer มีอายุระหว่าง 44 - 62 ปี, Generation X มีอายุระหว่าง 31 - 50 ปี และกลุ่ม Generation Y มีอายุระหว่าง 12 - 30 ปี

 

 

 

 


พบ 3 ประเด็นน่าสนใจคือ

 

1.ความสนใจ พฤติกรรม และทัศนคติ

2.การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC

3.สามารถเป็นแนวทางให้กลุ่มองค์กร ในเรื่องการวางแผนกำลังคน ให้กับพนักงาน ทางด้านความพร้อมรับ AEC Baby Boomer อ่อนแอเรื่องภาษา และไอทีที่สุด

ในขณะที่ Gen Y และ Gen X มีความกระตือรือร้นในการตั้งรับ และมีทักษะภาษา และไอที อยู่ในเกณฑ์ดี

โดยเรื่องนี้ "สุธิดา กาญจนกันติกุล" ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขยายความเพิ่มเติมให้ฟังทีละประเด็นว่าในประเด็นที่ 1 ความสนใจ พฤติกรรม และทัศนคติ ที่มีต่อการเข้าทำงานของกลุ่มคนใน Generation ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เป้าหมายในชีวิต, ลักษณะสภาพแวดล้อม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมงาน

"ส่วนประเด็นที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC จากผลการวิจัย เป้าหมายของ Gen X และ Gen Y มีความคิดเห็นที่เหมือนกัน คือ มองว่าองค์กรมีต้องมีความมั่นคง ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี และผลตอบแทนที่เหมาะสม สุดท้าย คือโอกาส และความก้าวหน้าที่ได้รับจากองค์กร ในขณะที่ Baby Boomer ที่ทำงานในองค์กรมานาน อยู่ในช่วงก่อนเกษียณ ต้องการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามมาด้วยความมั่นคงขององค์กร, ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม"

"3.สามารถเป็นแนวทางให้กลุ่มองค์กร ในเรื่องการวางแผนกำลังคน ให้กับพนักงาน เพื่อรับทราบความคิดของบุคลากร ในขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน"

"โดย Gen Y และ Gen X คาดหวังด้านสภาพแวดล้อม ที่สะอาด มีระเบียบ ทันสมัย ค่าจ้างเหมาะสมกับเวลางาน ลักษณะงานที่ชัดเจน แตกต่างจาก Baby Boomer ที่ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ต้องการสิทธิประโยชน์ เช่น สวัสดิการของตนเอง และครอบครัว"

"ใน Gen นี้ ให้ความสำคัญกับสวัสดิการมากกว่าค่าจ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้ง 3 Gen มีสอดคล้องกัน คือค่าจ้างที่เหมาะสม นอกจากนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันทั้ง 3 Gen คือ 1. การมีส่วนร่วม ได้รับการยอมรับ 2. ต้องการความก้าวหน้า และโอกาสได้เรียนรู้ 3. นโยบายการบริหารขององค์กร 4. ลักษณะงาน 5. ค่าตอบแทน"

ปัจจัยที่จูงใจให้ Gen Y และ Gen X เข้าร่วมงานกับองค์กร คือการให้อิสระในการคิดริเริ่มงานได้เอง การได้เป็น Project Owner ซึ่ง Gen Y ชอบการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ Gen X ต้องการองค์กรที่เข้าใจ บทบาท และเป้าหมายของบริษัท องค์กรที่ใส่ใจในเรื่องความก้าวหน้า

นอกจากนี้ เรื่องที่ทั้ง 2 Gen เห็นในทิศทางเดียวกัน คือ เรื่องของค่าตอบแทน และสวัสดิการ การปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลของงาน

ขณะที่ Baby Boomer ต้องการลักษณะงาน ที่ตรงกับที่เรียนมา และตรงกับสายงานนั้น ๆ ต้องการองค์กรที่รับฟังความคิดเห็น และพร้อมนำไปปรับใช้ในองค์กร โอกาสในการได้พิสูจน์การทำงานอย่างเต็มที่ ส่วนของค่าตอบแทน และสวัสดิการนั้น Baby Boomer สนใจในเรื่องสวัสดิการมาเป็นอันดับหนึ่ง

ดังนั้น ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ 3 Gen เป้าหมายในการทำงานของ 3 Gen "สุธิดา" มองว่ามีความสอดคล้องกัน คือ การได้ทำงานในองค์กรที่มั่นคง ค่าตอบแทนยุติธรรม และได้รับโอกาสในการพัฒนา และความก้าวหน้าที่ชัดเจน

"ในส่วนที่แตกต่างกัน ระหว่าง 3 Gen คือ Gen Y มีการเตรียมความพร้อมสูงสุด ถึงกระนั้น Gen Y อ่อนประสบการณ์ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา ไอที เป็นต้น"

"ส่วน Gen X มีการตั้งรับในการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล มีการค้นคว้า และพัฒนาทักษะเพิ่ม ในขณะที่ Baby Boomer มีการเตรียมความพร้อม และมั่นใจในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับ คนที่หลากหลาย องค์กรที่หลากหลาย แต่มีความเตรียมพร้อมในเรื่องภาษาอังกฤษน้อยมาก ถึงขั้นติดลบ"

ที่ล้วนเป็นมุมมองที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

 

 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1429528602


ผู้เข้าชม : 1130 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys