Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้อง

การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร แต่ละองค์กรต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการปกครอง เช่นระบบอาวุโส

หรือ ระบบคุณธรรมหรือระบบต่างๆ  เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของ

องค์กร ซึ่งแนวทางหรือแนวคิดที่จะนำไปปฏิบัติได้ ในการพิชิตใจลูกน้องด้วยเทคนิคการให้ 5 ประการ

 

1. การให้โอกาส  การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะหากเราไม่ให้โอกาสคน

 

เราจะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคลผู้นั้นได้เลย  และโอกาสจะเป็นการเปิดกว้างใน

 

ความเจริญรุ่งเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานของตน

 

 

2. การให้ใจ   การให้ใจกับลูกน้องด้วยการร่วมหัวจมท้าย ไปไหนไปกันทำไหนทำกัน เป็นสิ่งสำคัญอันจะ

 

นำมาซึ่งความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชา  อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของ

 

ผู้ร่วมงาน พร้อมเคียงข้างและปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุและผล

 

 

3. การให้อภัย  ในการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ต้องพร้อมจะให้อภัยในความผิดพลาด

 

ตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง ชี้แนะหาแนวทางที่ถูกต้องในการทำงานให้แก่เขา

 

อันจะก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่และภาพรวมที่ดีขององค์กรต่อไป

 

 

4. การให้ความเป็นกันเอง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความ

 

เป็นกันเองกับลูกน้อง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น เพราะ งานทุกงาน

 

ย่อมมีความกดดัน เราควรเสร้างบรรยากาศในการทำงานให้อบอุ่น มีความเป็นกันเองกับลูกน้อง พร้อมให้

 

คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ดีที่ถูกต้องตลอดจนลูกน้องเข้าถึงได้ง่าย

 

 

5. การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้ให้จะได้รับคืนมา การคิดถึงผู้รับมากกว่า

 

ผู้ให้ก่อนเสมอ การให้แบบนี้จะเป็นการแสดงตัวตนและภาวการณ์เป็นผู้นำขององค์กรนั้นๆอย่างสมบูรณ์

 

แบบที่สุด นี้คือกลยุทธ์ หรือ แนวทางปฏิบัติในการพิชิตใจลูกน้อง เพียงเปิดใจรับความแตกต่าง

 

โดยไม่เอาความชอบส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคนคน เท่านี้ลูกน้องก็น่าจะให้ความร่วมมือ

 

ในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.m2fjob.com


ผู้เข้าชม : 1567 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys