Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
วัฒนธรรมองค์กรสร้างได้

ก่อนที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) ตามแนวทางของ
Professor Dave Ulrich  
ขออนุญาตเล่าถึงเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจ
 จากผู้บริหารในปัจจุบัน โดยทั่วไป คำว่าวัฒนธรรมนั้นหมายถึงแบบแผน
 ความคิดและ
การปฏิบัติตนของคนในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างจาก
 อีกสังคมหนึ่ง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมประสบการณ์ในอดีต ไปจนถึง
 การหล่อหลอมจากผู้นำทางความคิดในสังคมนั้นๆวัฒนธรรมของคนไทย
 จึงมีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนวัฒนธรรมของคนเยอรมัน วัฒนธรรมของคน
 ที่อยู่ภาคใต้กับภาคเหนือก็เป็นคนละแบบหรือวัฒนธรรมของธุรกิจยานยนต์
 ก็แตกต่างจากธุรกิจอาหาร เป็นต้นวัฒนธรรมนั้นโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่
 ค่อยๆเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติจนกลายเป็นสิ่งที่คอยกำหนดเส้นทางเดิน
 และกำหนดอนาคตของสังคมนั้นๆ ในที่สุด

 ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เป็น นามธรรมแต่มีความสำคัญถึงขนาด
กำหนดวิธีคิดวิธีปฏิบัติของคนในสังคมได้นั้น หลายๆ สังคมและหลายๆ องค์กรจึงต้องหาวิธีการ สร้างวัฒนธรรม
ขึ้นมา กล่าวคือแทนที่จะรอให้วัฒนธรรมเกิดขึ้นตามธรรมชาติและควบคุมไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นการออกแบบวัฒนธรรม
ที่ต้องการให้เกิดในองค์กรเสียตั้งแต่แรกเพื่อให้วัฒนธรรมนั้นพาองค์กรและคนในองค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ ปัจจุบันมีนักบริหารและที่ปรึกษาองค์กรที่มีความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เก่งๆ หลายคนสามารถพลิกฟื้นธุรกิจที่กำลังอ่อนแอให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงได้เพราะการออกแบบ
วัฒนธรรมองค์กรที่ว่านี้

 

ในธุรกิจการเงินการธนาคารนั้นเมื่อสภาพการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป ธุรกิจการเงินก็ต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจที่ตอบโจทย์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับ SCB นั้นเราได้ระดมความคิดเห็นของคนหลากหลายกลุ่มในองค์กรเพื่อกำหนดค่านิยมองค์กร 
(
core value) ขึ้นมาที่เราเรียกกันว่า iSCB โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

i หมายถึง Innovation องค์กรของเราจะสนับสนุนให้คนทุกระดับ คิดได้ คิดใหม่ คิดแตกต่างแทนที่จะรอการถ่ายทอดความคิดจากผู้บริหารฝ่ายเดียวซึ่งยิ่งองค์กรขนาดใหญ่ก็จะยิ่งทำได้ยาก เราจะส่งเสริมให้คนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลา

 

S หมายถึง Social Responsibility ซึ่งไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบที่เราเห็นกันเท่านั้น แต่รวมถึงการคิดค้นและเสนอบริการที่สามารถช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้จริงๆ ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเราจะต้องไม่เป็นภาระของลูกค้าในระยะยาว

 

C หมายถึง Customer Focus ต้องเข้าใจและตามทันความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน แล้วเปลี่ยนแปลงคนของเราจากนักนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือนักบริการที่ดีเป็น ที่หรือเพื่อนคู่คิดที่ดีซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนทั้ง Mindset และทักษะของคน

 

 B หมายถึง Building our People การสร้างองค์กรที่ดี
 
ที่สุดคือการสร้างคน และไม่ใช่เพียงแค่นึกถึงการพัฒนา  ด้วยเครื่องมือต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความใส่ใจ จาก
 ผู้บริหารด้วย ทำอย่างไรให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
 นอกเหนือจาก
HR ได้ Focus เรื่องการบริหารคนควบคู่
 ไปกับธุรกิจด้วย ความท้าทายใหม่ๆ ด้านคนที่องค์กร
 กำลังพบอยู่คืออะไร นี่คือเวทีที่
HR และธุรกิจจะได้
 วางแผนร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงงานของหน่วยงานใด
 หน่วยงานหนึ่ง

 ค่านิยมองค์กรที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สิ่งใหม่และบางอย่างเป็นสิ่งที่คนของเราทำอยู่แล้ว และผมก็เชื่อว่าจะไม่ใช่วัฒนธรรมองค์กรสุดท้ายที่เราจะยึดถือตลอดไป วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยน วัฒนธรรมองค์กรก็ต้องเปลี่ยนตามให้ทัน หรือถ้าดีที่สุดคือเปลี่ยน
นำไปก้าวหนึ่งเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไปแต่องค์กรไม่ยอมปรับวิธีคิดวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง ตัวองค์กรนั่นเองจะตกอยู่ในอันตราย ผมเชื่อว่าพวกเราคงเคยเห็นตัวอย่างขององค์กรธุรกิจชื่อดังมากมายที่ล่มสลายลงในอดีตเพราะไม่ยอมปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เข้ากับยุคสมัย

 

 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหมายถึงการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติของคนทั้งองค์กร หลายองค์กรก็ประสบความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงนี้ ในครั้งต่อๆ ไปเราจะมาพูดคุยกันครับว่าในฐานะ HR แล้วเรามีการปรับบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและ
แม้แต่การปรับวัฒนธรรมในส่วนของ
HR เอง

 

 

ที่มา http://www.nationejobs.com/content/tiptools/howto/template.php?conno=567


ผู้เข้าชม : 2757 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys