Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ไขกุญแจปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

 มนุษย์เงินเดือนทุกคน ล้วนต้องการให้การทำงานของตนเอง มุ่งไปสู่ความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น

แต่จะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้บรรลุถึงจุดนั้น

 

 ความสำเร็จในอาชีพการงานสำหรับสังคมมนุษย์เงินเดือน

ในปัจจุบัน อาจจะถูกมองได้หลายมุม ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่ง

รายได้ หรือความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้

ถ้าพิจารณากันแล้ว ก็เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่างซึ่งนำมาสู่

ความสำเร็จ และอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 

 

 

 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จจะถูกแบ่งออกเป็นสามมุมมองหลัก เช่น

1.  Hard Skill หรือที่เรียกทั่วไปว่า สมรรถนะด้านเก่งงาน (Work Related Competency)

2.  Soft Skill หรือที่เรียกทั่วไปว่า สมรรถนะด้านเก่งคน (People Management Competency)

  3.  Communication Skill หรือความสามารถด้านการสื่อสาร

 

1.      Hard Skill ทักษะนี้มีความสำคัญมาก ปัจจัยในการพัฒนาทักษะตัวนี้เพื่อให้ประสบ

ความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงเล็งเห็นความคิดด้านนี้

จึงจัดให้มีการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการทำงานที่สูงขึ้น

พร้อมถึงหวังผลของการทำงานที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมิได้ขึ้

กับการอบรบเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับส่วนตัวของพนักงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ความรู้ความสามารถของตน และเปิดรับในสิ่งที่เป็นแนวคิด

ในการทำงานใหม่ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมุ่งเน้นในการทำงาน

สายอาชีพใดแล้วควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้

ที่จะสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเอง และองค์กรได้

นอกจากนี้อาจจะต้องพึ่งปัจจัยอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

 

 

2.Soft Skill ทักษะนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้ ทักษะตัวแรก ซึ่งทักษะตัวนี้สามารถจำแนกได้เป็น

หลายเรื่องดังเช่น ความขยัน ความกระตือรือร้น บุคลิก การทำงานร่วมกัน (Teamwork)

ทักษะการบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เวลา บุคลากร การแก้ปัญหา

และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น ทักษะตัวนี้โดยส่วนใหญ่เป็นทักษะที่มีพื้นฐานมาจาก.

บุคลิกของแต่ละบุคคลเป็นก็เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ โดยปัจจุบัน มีสถาบันและหลักสูตร

ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาหลักแนวคิดการทำงานและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ 

 

 

ทักษะตัวสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือ Communication Skill หรือทักษะความสามารถในด้านการสื่อสาร

ทั้งนี้สิ่งที่ผู้เขียนพยายามกล่าวถึงมิได้กล่าวเพียงแค่ความสามารถด้านภาษาแต่เพียงอย่างเดียว

แต่หมายรวมถึงความสามารถในการสื่อสารหรือติดต่อประสานงานโดยรวม ดังมีคำกล่าวไว้ว่า

เก่งในด้านงานแต่สื่อสารไม่เข้าใจ งานก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ทักษะตัวนี้

เป็นทักษะที่มีติดตัวและสามารถพัฒนาได้ โดยที่ความสามารถในการสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้

สู่การประสบความสำเร็จในการทำงาน การสื่อสารที่ดีนั้นคือการสื่อสารที่ง่ายและสามารถสื่อถึงผู้รับ

ได้อย่างมีสาระและได้ใจความ 

 

 

สรุปสั้นๆ ได้ว่าองค์ประกอบสู่ความสำเร็จนั้นมีหลากหลายปัจจัย และไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนา

แต่ก่อนที่จะพิจารณาทักษะต่างๆ นั้น เริ่มแรกผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักตนเอง

รู้ความถนัดของตนเอง และเลือกลักษณะงานที่ถนัดเพื่อที่จะสามารถทราบได้ถึงจุดบกพร่อง

และจุดเด่นที่จะพัฒนาทักษะและศักยภาพ ในด้านต่างๆเพื่อที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานต่างๆ

 

 

ที่มา : http://www.m2fjob.com


ผู้เข้าชม : 5872 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys