Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
งาน HR กับผลประกอบการบริษัท

 ในยุคสมัยของการปฏิรูประบบการบริหารจัดการบุคลากรสมัยใหม่ขององค์กรแบบที่เรียกว่า

Strategic Human Resource นั้น ได้กำหนดความแตกต่างของคุณลักษณะ

ของนักบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และนักปฏิบัติด้านงานทรัพยากรบุคคล

แบบดั้งเดิม Traditional Human Resource

 

 กล่าวคือ นักบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลนั้น จะนำเสนอ

แผนกลยุทธ์ด้าน HR โดยเชื่อมความสัมพันธ์กับธุรกิจขององค์กร

และมีตัวเลขด้านธุรกิจมาสนับสนุนแผนงานอย่างสม่ำเสมอ

จึงทำให้ Strategic HR สามารถพูดคุยเป็นภาษาเดียวกัน

กับ CEO เนื่องจากทางผู้บริหารระดับสูงมักจะดูภาพรวมของธุรกิจ 

 

ในขณะที่นักปฏิบัติด้านงานทรัพยากรบุคคล Traditional HR

มักจะเน้นในเรื่องของการทำงานตามขั้นตอนและตามแบบแผน จากบทนำข้างต้นจึงไม่น่าแปลกใจว่า

CEO ในหลาย ๆ บริษัทได้มองหานักบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงแผนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กับแผนธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนช่วยผลักดันด้านผลประกอบการบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ในตำราหลาย ๆ เล่มพูดถึงเรื่องงานกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลว่า ได้สร้างมูลค่าให้กับองค์กรนั้น ๆ

โดยได้ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างประเด็นนี้เพื่อประกอบความเข้าใจของผู้อ่าน 

งานด้านการสรรหา โอกาส Opportunity Cost ในตำแหน่งพนักงานการตลาด หากเราเลือกคนเข้ามาทำงาน

ในองค์กรอย่างถูกต้อง และมีทักษะต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการ พนักงานที่จัดหาเข้ามาจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ในทางกลับกัน หากเราเลือกพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน

อาจจะสร้างความเสียหายในระยะยาวให้กับองค์กรได้ เช่น พนักงานไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

เนื่องจากไม่มีทักษะเพียงพอ และทางบริษัทต้องลงทุนในเรื่องของการฝึกอบรมให้กับพนักงานในระยะเริ่มแรก

เพื่อประคับประคองให้สามารถทำงานได้ 

 

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทมากกว่ารายได้ที่เพิ่มเติมของบริษัท

อีกทั้งยังมีค่าเสียโอกาส Opportunity Cost ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกัน เนื่องจากพนักงานใหม่มีความรู้และทักษะต่าง ๆ

ที่จำเป็น และยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ตำแหน่งงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในองค์กรก็มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน เช่น ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ

หากพนักงานที่รับเข้ามาใหม่นั้นมีทักษะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน อาจมีผลกระทบต่อสินค้าที่สั่งซื้อล่าช้า

และผิดจากมาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและบริการได้เช่นกัน 

 

อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นงานด้านกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล

ซึ่งสอดคล้องกับการสรรหาบุคลากรเข้ามาในองค์กร คือ

การเก็บรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ

เช่น กลุ่มพนักงานเก่ง หรือเรามักเรียกกันว่า Talented Employee

หรือ Hi-Potential Employees ภายใต้แนวคิดที่ว่า

กลุ่มพนักงานเก่งในองค์กรสามารถจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้

เนื่องจากมีทักษะความรู้ความสามารถที่สามารถปฏิบัติงานภายในองค์กร

ได้เป็นอย่างดี หากเราสูญเสียกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่นเดียวกัน

หลาย ๆ บทความทั้งไทยและต่างประเทศ มีงานวิจัยออกมาเพื่อสนับสนุนเรื่องของความสัมพันธ์

ของอัตราการเก็บรักษาพนักงานในองค์กร และผลประกอบการของบริษัทซึ่งถ้าคิดกันอย่างเร็ว ๆ

ในประเด็นนี้ อาจจะเกิดแนวความคิดที่ว่า หากอัตราของพนักงานที่ลาออกสูง จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท

ท่านในปีนั้น ๆ น้อยกว่าปีก่อน

อย่างไรก็ตาม มีหลาย ๆ องค์กรที่อัตราพนักงานลาออกไม่สัมพันธ์ ผกผันกับผลประกอบการของบริษัท

ยกตัวอย่าง ในบางปีพนักงานลาออกในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ก็ดีเช่นกัน

ซึ่งแปลผลว่าพนักงานลาออกสูงเป็นเหตุให้ผลประกอบการดีนั้นก็ไม่อาจจะสรุปได้

ในบางสถานการณ์ ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจประเทศ

หรือแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาจมีผลได้เช่นกัน 

 

ด้วยเหตุนี้ Strategic HR Practitioner ควรจะวิเคราะห์และหาสาเหตุความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวนี้

เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต ระบบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

จะสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร และหากนักบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากรในทุกฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นอกจากจะประสบผลสำเร็จดังที่ได้วางกลยุทธ์

หากยังทำให้ผลประกอบการขององค์กรมีตัวเลขที่งดงามด้วย 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1370489603


ผู้เข้าชม : 2540 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys