Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ส่องเทรนด์ HR โลก ประตูสู่ความสำเร็จขององค์กรอนาคต

แน่นอนว่าความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีแรงขับเคลื่อนอันเป็นหัวใจหลักของกระบวนการทำงาน

ในขณะที่องค์กรจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

 

ฉะนั้นโจทย์นี้ไม่เพียงแต่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่จะต้องตระหนัก ยังรวมไปถึงหน่วยงานอย่างเอชอาร์

ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำคัญในการสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงการมองทิศทาง

สู่การสร้างความสำเร็จในอนาคตด้วย


ซึ่งทิศทางความสำเร็จตามที่ "ศ.เด็ฟ อุลริค" สุดยอดปรมาจารย์ด้านเอชอาร์ระดับโลก

ให้คำนิยามของเอชอาร์สู่การสร้างความสำเร็จในอนาคตไว้อย่างน่าสนใจ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ

Thailand HR Forum 2013 ภายใต้หัวข้อ Re-Visioning HR ที่จัดขึ้นโดย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

 

 

"เด็ฟ" เริ่มต้นจากคำนิยามที่ว่า เอชอาร์ ที่ดีจะต้องรู้ถึงปัญหาและความท้าทายในองค์กร

รวมถึงจะต้องผลักดันให้องค์กรเดินหน้าต่อไป พร้อมกับผลลัพธ์ของความสำเร็จภายใต้

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันถือเป็นเทรนด์ของความสำเร็จ 7 ประการ ที่ประกอบด้วย

 

หนึ่ง Outside In-การเชื่อมโยงระหว่าง ภายนอกสู่ภายใน

ถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่เอชอาร์ต้องหันมาให้ความใส่ใจกับสภาพแวดล้อมภายนอก

และกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากงานเอชอาร์ โดยเน้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม

และเรียนรู้ไปกับเรา นั่นคือการบริหารจัดการแบบ 360 องศาที่สมบูรณ์

 

สอง Value Added-เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากร

ผ่านกลไกการสร้างคนเก่งให้มีศักยภาพที่เอื้อต่อความก้าวหน้าของธุรกิจในระยะยาว 

 

สาม Capability-การสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร

โดยเราสามารถสร้างวัฒนธรรมที่เปลี่ยนจากเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

ที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปแบบ หรือแบบแผนที่จะนำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น

 

สี่ Leadership-การสร้างภาวะผู้นำ ที่จะต้องอาศัยกระจกสะท้อนจากเอชอาร์

ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

 

ห้า Transformation-มีการปรับเปลี่ยน กรอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยจะต้องทำกรอบงานเหล่านี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจด้วย

 

หก Practices-นโยบายต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องได้รับการพัฒนา

และสอดคล้องกันทั้งในส่วนของข้อมูล การทำงาน บุคลากร และผลการปฏิบัติงานเจ็ด Competencies-มีการกำหนด สมรรถนะ หรือความรู้ ทักษะ และความชำนาญ

ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในสายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยจะต้องทุ่มงบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้วย

 


นอกจากนั้น "เด็ฟ" ยังบอกอีกว่า ทั้งหมดนี้จะเป็นความท้าทายของเอชอาร์เพื่อสามารถคิด

และพัฒนาทักษะไปสู่การสื่อสารให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรและลูกค้าควบคู่ไปด้วยกัน

ทั้งนั้นเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคตอีกทางหนึ่ง

 

สำหรับการแก้โจทย์ในข้อนี้ของผู้บริหารระดับสูงนั้น "

อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด

กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกประเด็นที่ท้าทายสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน นั่นคือการสร้างและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่

 "ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน 1 องค์กร อาจจะคละเคล้าไปด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างของช่วงอายุ

ทั้ง 3 Generation (Baby Boomer, Gen X, GenY) โดยทั้ง 3 รุ่นต่างมีสไตล์ในบางเรื่องที่ไม่ตรงกัน

เช่น เรื่องงาน ความใส่ใจในเทคโนโลยี และความก้าวหน้า ดังนั้นในฐานะผู้บริหารที่ไม่ต้องคำนึงถึงช่วงอายุ

ของตนเอง จะต้องเข้าใจและพยายามปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับบุคลากรของเรา

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีความสุขกับการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น"

 

"จริง ๆ แล้วไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร

เพียงแต่การสร้างผู้นำที่เหมาะสมกับตนเองและองค์กรนั้นคือสิ่งสำคัญกว่า

ดังเช่นการสร้างผู้นำยุคใหม่ที่ผมมองว่าจำเป็นต้องสร้างเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4 ประการ คือ

          หนึ่ง ต้องเป็นนักคิด คิดให้เกิดการต่อยอด

          สอง เป็นคนเก่ง ที่มีความสามารถรอบรู้ และทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          สาม เป็นนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          สี่ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไร ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องเรียนรู้และพร้อมรับ

             กับการเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น ถึงจะสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคตได้" 

 

ส่วนการสร้างผู้นำให้มุ่งสู่ชัยชนะอย่าง ยั่งยืน "ศุภจี สุธรรมพันธุ์"

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บอกว่า จะต้องสร้างภาวะผู้นำในอนาคต เพื่อขจัดความท้าทายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

"อันดับแรก ผู้นำจะต้องมองเห็นถึงมิติความซับซ้อนของธุรกิจในโลกทุกวันนี้ให้เจอว่าเกิดจากปัจจัยใดบ้าง

เพื่อการก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งดิฉันขอแบ่งมิติของความซับซ้อนนี้ออกเป็น 4 ปัจจัยคือ

          หนึ่ง คู่แข่งขัน ซึ่งทุกวันนี้ถือว่าเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ

          สอง ลูกค้า มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

          สาม พนักงาน มีความแตกต่างของช่วงอายุ (Generation) ทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารคนของยุคนี้

          สี่ เศรษฐกิจ เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา"

 

ดังจะเห็นว่าปัจจัยทั้ง 4 ที่กล่าวมา ล้วนแต่มีสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

ฉะนั้นหนทางที่จะช่วยแก้โจทย์นึ้คือ จะต้องเปลี่ยน Business Model

ด้วยการสร้างภาวะผู้นำในอนาคต ที่จะต้องครอบคลุมใน 3 บทบาท ดังนี้ 

 

หนึ่ง Embrace Ambiguity-ผู้นำจะต้องสามารถต่อจิ๊กซอว์ในจุดต่าง ๆ ได้ .

แม้ภาพนั้นจะยังคลุมเครือหรือไม่ชัดเจน โดยผู้นำจะต้องคิด วิเคราะห์

ทั้งในมุมลึกและมุมกว้างในเวลาเดียวกัน เพื่อก้าวเดินไปสู่ภาพแห่งความสำเร็จขององค์กร

 

สอง Break Ground With New Business Model-ผู้นำจะต้องมองหาสิ่งใหม่ ๆ

ที่จะเกิดจากการพัฒนาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา

โดยจะต้องเอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง เพื่อสร้างโมเดลของธุรกิจ

ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

สาม Craft The Creative Organization-ผู้นำจะต้องให้ความสำคัญกับความ

แตกต่างที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารเป็นตัวปลุกเร้าอารมณ์

ในการสร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในกระบวนการทำงาน

และการสร้างความผูกพันองค์กร


"การสร้างภาวะผู้นำในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นมากท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นองค์กรจะก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่

ผู้นำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่สุด" ทั้งในวันนี้ และอนาคตข้างหน้า ?

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1374135203


ผู้เข้าชม : 3367 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys