Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
แนวทางบริหารพนักงานในองค์กรหลากวัฒนธรรม

           ใกล้เปิดเสรีอาเซียนแล้ว องค์กรของคุณมีแผนรับพนักงานต่างชาติ

หรือโยกย้ายพนักงานจากประเทศอื่นในเครือข่ายมาร่วมงานหรือเปล่า

เมื่อในองค์กรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ย่อมต้องการ

การจัดการงานบุคคลที่ต่างไปจากเดิม จะทำอย่างไรให้คนต่างชาติ

ต่างวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

นี่คือสิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้า

 

 

ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละชาติ ทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ค่านิยม

ที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากเรา เข้าใจว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะประเทศเขาเป็นแบบนี้

ในขณะเดียวกันก็ให้เขาทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของเราด้วย จะได้ปรับเข้าหากัน

เพื่อการทำงานที่ราบรื่น เข้าอกเข้าใจกัน

 

ให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานทำความรู้จักกัน เสริมสร้างทีมเวิร์ก 

ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอาจมีกิจกรรมให้พนักงานร่วมกันระบุความแตกต่างที่พบ

ในการอยู่ร่วมกับชาวต่างชาติ พร้อมให้เสนอแนวทางการปรับตัวเข้าหากันแบบ win-win สบายใจกันทุกฝ่าย

 

สื่อสารให้พนักงานเห็นความสำคัญของความแตกต่างและหลากหลายในองค์กร 

เมื่อมีคนใหม่ ๆ เข้าจะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร และเมื่อมี

ความสำเร็จเกิดขึ้น ให้แสดงความชื่นผ่านอีเมล จดหมายเวียน

หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ กระตุ้นบรรยากาศการทำงาน

ให้พนักงานต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อจะเป็นที่ชื่นชม

และยอมรับจากองค์กรเช่นกัน

 

จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการเปิดรับความแตกต่าง

ทางด้านวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีความหลาก

หลายด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรใช้จากวิทยากรภายนอกซึ่งจะแนะนำแนวทางอย่างปราศจากอคติ

 

ทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน สไตล์การทำงานแบบไหนที่พนักงานพึงพอใจ

และส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการที่หัวหน้างานและผู้จัดการจะปกครอง

ลูกน้องอย่างเหมาะสม เพราะพนักงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิธีการสื่อสารย่อมต้องมี

 ความละมุนละม่อมแตกต่างกันไป

 

ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ให้รีบเข้าไปแก้ไข โดยการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทีละคน

รับฟังปัญหา และหาทางคลี่คลาย พร้อมแจ้งให้พนักงา

ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีการแก้ปัญหาที่จะถูกนำมาใช้ต่อไป


ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการบริหารพนักงานที่มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมควรอยู่บนพื้นฐานของการเปิดใ

ยอมรับในความแตกต่าง พยายามศึกษาเรียนรู้ ปรับตัวเข้าหากัน

ก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้ตลอดทาง

ทั้งยังเป็นการยกระดับองค์กรสู่ความอินเตอร์

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย

 

ที่มา : http://th.jobsdb.com


ผู้เข้าชม : 1867 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys