Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
องค์กรยุคใหม่กับวายเจเนอเรชั่น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ส่งผลให้องค์กรและสถาบันทางเศรษฐกิจต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโลกที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม สังคม และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในโลกยุคไอที หรือกลุ่มคนที่เรียกว่า "เจเนอเรชั่นวาย" (Generation Y) ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

ส่งผลให้วิถีแห่งการพัฒนาองค์กรไม่อาจหยุดนิ่ง เพื่อก้าวทันโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้วิเคราะห์แนวโน้มขององค์กรในอนาคต ปี 2020 ออกมาทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ 


1. การเพิ่มขึ้นของเจเนอเรชั่นวาย (ช่วงอายุ 13-32 ปี 

หรือผู้ที่เกิดปี 2523-2543) ที่จะเติบโตและเข้าสู่ระบบของ

องค์กรต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง อันเนื่องมาจาก

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเจเนอเรชั่นวายกับ

กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) รวมถึง

กลุ่มเบบี้บูเมอร์ (Baby boomer) ที่มีอยู่เดิมในองค์กร 

2. การปรับเปลี่ยนการสื่อสารทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร 

เนื่องจากวัฒนธรรมที่หลากหลายของพนักงานและคู่ค้าที่เพิ่มขึ้นจากหลากหลายประเทศ 

3. คนทำงานในโลกยุคใหม่ ใช้ชีวิตเสมือนทำงานอยู่ตลอดเวลา (Nine to Five) ไม่สามารถแยกชีวิตส่วนตัว (Life) ออกจากการทำงาน (Work) 

4. การทำคุณประโยชน์คืนสู่สังคม (CSR) องค์กรธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตอบแทนประโยชน์แก่สังคมมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังจากองค์กร 

5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ Social Media ทรงพลังยิ่งขึ้น 


จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร และพนักงานในองค์กร รวมถึงกลุ่มคนที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรในอนาคต ได้แก่ 

กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวาย องค์กรจำเป็นต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของคนกลุ่มนี้ 

เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพในก้าวสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต 


สิ่งแรกที่องค์กรยุค 2020 จะต้องทำให้สำเร็จคือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรเอง (Connect People with People) ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมของคนในองค์กร เครื่องมือ ช่องทาง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บุคลากรในองค์กรใช้ในการสื่อสาร เพราะจะทำให้องค์กรสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคลากรได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นผลสำรวจยังพบอีกว่าการใช้ชีวิตและการทำงานของบุคลากร

ของคนในเจเนอเรชั่นวาย จะมีการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใกล้ชิด  ก่อให้เกิดบุคลิกพิเศษที่เรียกว่า "I-workers" คือ

1. การมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ชิ้นขึ้นไป

2. สถานที่ทำงานไม่จำกัดอยู่แต่ออฟฟิศ อาจทำงานจากหลากหลายสถานที่ ซึ่งมากกว่า 3 สถานที่ 

3. มีแนวโน้มที่จะใช้แอปพลิเคชั่น (application) ในการทำงานมากกว่า 7 แอปพลิเคชั่น ผู้บริหารในทุกระดับจึงต้องมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคลากรกลุ่มนี้ เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารและถ่ายทอดอุดมการณ์ขององค์กร


องค์กรในอนาคตไม่อาจละเลยการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคคล (Connect People and Organization) ด้วยการผ่านสิ่งสำคัญ 3 ประการ คือ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กรที่ดีต้องสร้างแรงขับเคลื่อนหรือกระตุ้นให้พนักงานก้าวไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งเข้าถึงคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร 

2. คุณค่า (Values) นอกจากองค์กรจะต้องทำให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในองค์กรแล้ว แรงขับเคลื่อนขององค์กรจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรด้วย

ขณะที่คุณภาพของงานและชีวิตไม่ถดถอย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและชีวิตที่มีความสุขไปพร้อมกัน (Integrated Life and Work) 

3. ความกระชับ รวดเร็ว (Velocity) บุคลากรในยุค 2020 ต้องการความรวดเร็วจากการทำงาน (end-to- end process) ต่อต้านระบบงานที่อาศัยการอนุมัติหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้การทำงานจะมีลักษณะเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริหาร ไม่สามารถแยกทำงานตามฟังก์ชั่น

กล่าวคือทุกขั้นตอนจะต้องมีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา 

ไม่สามารถดำเนินงาน โดยปราศจาก

การมีส่วนร่วมของฟังก์ชั่นอื่น 

โดยสรุปองค์กรในยุค 2020 จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ขณะที่องค์กรไม่สามารถมุ่งหวังเพียงผลประโยชน์ขององค์กรเท่านั้น หากแต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม รวมถึงการลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรไปพร้อมกับการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ศึกษา และเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต ทั้งนั้นเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของบุคคลภายในองค์กรที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้นำในทุกระดับ (Leader) มีส่วนสำคัญในการลดช่องว่างดังกล่าว รวมถึงการสร้างศรัทธาที่มีต่อตัวผู้นำและองค์กร เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพขององค์กร ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรในโลกยุค 2020 สามารถก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1366877491 

 

ผู้เข้าชม : 2187 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys