Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ข้อคิดการบริหารพนักงาน Outsource (จบ)

                 จากปัญหาการจ้างพนักงาน outsource ในตอนที่แล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่มีปัญหาจนกระทั่งถอดใจไม่จ้าง outsource เพราะคนเราเกิดมาเพื่อพบกับปัญหา แต่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อยอมแพ้กับปัญหาจริงไหม เมื่อได้ทราบถึงปัญหาการจ้างพนักงาน outsource แล้ว องค์กรของท่านควรจะต้องมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เช่น 

1.หาบริษัทคู่สัญญามากกว่าหนึ่งแห่ง : ท่านคงจะต้องหาบริษัทที่เป็นคู่สัญญาที่เรียกกันว่า contractor ไว้หลาย ๆ ราย เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของพนักงาน outsource ที่ส่งมาให้กับเราว่า พนักงานของบริษัทไหนมีคุณภาพในการทำงานที่ดีกว่ากัน โดยไม่ผูกขาดการจ้างพนักงาoutsource ไว้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพียงแห่งเดียว เพราะจะทำให้ท่านลดความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของพนักงานที่ไม่ได้มาตรฐาน แถมยังลดความเสี่ยงในเรื่องการลาออกไปด้วยในตัว เรียกว่ายังไงก็ยังมีแผนสองไว้รองรับ ดีกว่าถูกบังคับให้ใช้แผนเดียวโดยไม่มีทางเลือก 

2.สร้างสมดุลอัตรากำลังระหว่างพนักงานประจำและ outsource ให้เหมาะสม : ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรน่าจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้า และบริการขององค์กรนั้น ๆถึงแม้จะรู้กันดีอยู่ว่าต้องสมดุลอัตรากำลังให้ดี แต่หลายครั้งความคิดที่จะประหยัดต้นทุนก็มาทำให้เสียสมดุลอยู่บ่อย ๆ  

3.มีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างพนักงาน outsource ที่ชัดเจน : โดยทั่วไปหน่วยงานที่จะต้องจ้างพนักงาน outsource จะต้องมีการจัดทำงบประมาณไว้เพื่อรองรับการจ้างอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดอีกส่วนหนึ่งคือน่าจะมีการกำหนดอัตราการจ้างพนักงาน outsource ไว้ในลักษณะของโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน outsource ที่ชัดเจน คือท่านควรจะมีอัตราเริ่มต้น (starting rate) และอัตราสูงสุด (ceiling) ของการจ้างพนักงาน outsource ในแต่ละตำแหน่ง เช่น สมมุติท่านต้องการจ้างเลขานุการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

เลขานุการผู้อำนวยการฝ่าย (อัตราเริ่มต้น 12,000 บาท) 

เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อัตราเริ่มต้น 16,000 บาท) 

เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ (อัตราเริ่มต้น 24,000 บาท) 

จากตัวอย่างดังกล่าว อาจจะกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน outsource ในตำแหน่งเลขานุการ โดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 12,000 บาท และมีเพดานการจ้างสูงสุดอยู่ที่ 24,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ (ซึ่งก็คือ competency) ของพนักงาน outsource ที่ท่านจะจ้างเป็นตัวกำหนด   การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน outsource ดังกล่าว จะทำให้องค์กรของท่านมีอัตราการจ้างพนักงาน outsource ชัดเจน ไม่เกิดการลักลั่น หรือเหลื่อมล้ำกันระหว่างพนักงาน outsource ที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่งานเดียวกัน เพราะทุกหน่วยงานก็จะมีการจ้างพนักงาน outsource ในอัตราเดียวกัน  องค์กรส่วนใหญ่มักจะให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นคนกลางในการจ้างพนักงาน outsource เพื่อจะได้สามารถควบคุมอัตราจ้างให้เป็นไปด้วยความเท่าเทียมกัน แต่ยังมีหลายองค์กรที่ให้แต่ละหน่วยงานสามารถจ้างพนักงาน outsource เองได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพราะถือว่าจะได้หาคนมาทันเวลา และทันต่อความต้องการสำหรับงานของหน่วยงานนั้น ๆ ก็มี แต่ไม่ว่าองค์กรของท่านจะใช้วิธีไหน หากมีการกำหนดโครงสร้างการจ้าง outsource ที่ชัดเจนตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะทำให้ท่านมีเกณฑ์ในการจ้างงานชัดเจน หากอัตราจ้างพนักงาน outsource ของท่านสามารถแข่งขันกับตลาดได้ และอัตราจ้างของท่านจูงใจกว่า หรือเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกว่า บริษัทที่เป็นคู่สัญญาของท่าน (contractor) ก็ย่อมอยากที่จะส่งพนักงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กรของท่านด้วยเช่นกัน  

4.ทำความเข้าใจกับพนักงานประจำเกี่ยวกับค่าจ้างพนักงาน outsource : ในเรื่องปัญหาของความรู้สึกเปรียบเทียบในเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการระหว่างพนักงานประจำกับพนักงาน outsource และผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ ร่วมกับฝ่ายบุคคลจะต้องช่วยกันอธิบายให้พนักงานประจำเข้าใจว่า ค่าจ้างพนักงาน outsource ที่องค์กรจ่ายให้กับ contractor นั้น พนักงาน outsource ก็ไม่ได้รับเต็มทั้งจำนวน เพราะบริษัทผู้รับเหมา เขาจะต้องหักค่าหัวคิวจากพนักงาน outsource เช่น ค่าสวัสดิการ, ค่าดำเนินการ ฯลฯ แถมพนักงาน outsource ก็ไม่มีความมั่นคงในงานนัก เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกเรียกตัวกลับ แล้วต้องไปปรับตัวเพื่อทำงานในที่ใหม่เสียอีก  

5. รับพนักงาน outsource ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเข้ามาเป็นพนักงานประจำ : วิธีนี้ใช้กันอยู่แล้วในหลายองค์กร แต่ข้อคิดอีกด้านหนึ่งคือองค์กรของท่านจะมีต้นทุนด้านบุคลากร (staff cost) เพิ่มสูงขึ้น 

ที่มา : http://www.prachachat.net


ผู้เข้าชม : 2102 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys