Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สร้างคนต้องมีอำนาจ

         การสร้างคนขององค์กรย่อมตอบสนองความต้องการขององค์กรเป็นอันดับแรก อันดับต่อมาคือตอบสนองความต้องการของคนขององค์กรแต่ละคน ปัจจัยกำหนดความต้องการขององค์กร ความต้องการของคนในองค์กรนั้นมาจากสภาพแวดล้อม เงื่อนไขของผู้ซื้อสินค้าและบริการ ระดับความเข้มข้นตรงนี้มากน้อยเพียงใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน

³ จากนิสัยสู่พฤติกรรม

               ความคิดอยู่ในใจ การแสดงออก และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พึงยึดถือเป็นสิ่งตรวจสอบวัดผลนั้นเป็นเรื่องทั่วไป การสร้างคนขององค์กรต้องทำมากกว่านั้น "หัวหน้า" แต่ละระดับต้องล่วงรู้ถึงนิสัยใจคอ หรือความคิดจิตใจของเพื่อนร่วมงาน หรือทีมงานในสายบังคับบัญชาให้มากที่สุด เรื่องนี้ควรมีระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อรวบรวมข้อมูลคนขององค์กร ประสานกับการสังเกตเก็บรวบรวมเองจากพื้นฐานนี้ก็ก้าวไปอีกขั้นผ่านการสนทนาสื่อสารปกติประจำวัน และการสื่อสารในการงาน อาภรณ์ห่อหุ้มเนื้อในการสื่อสารเพื่อจำแนกนิสัยใจคอเป็นสาระของประสบการณ์เหมือนกันหรือร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ จนถึงการสอบถามเพื่อให้เปิดเผยความจริง การสนทนาสื่อสารนี้แล้วแต่จังหวะเหมาะสมของอารมณ์ แต่ที่สำคัญคือแสดงท่าทีฟังอย่างจริงใจ

การศึกษาเรียนรู้ "นิสัยและพฤติกรรม" เพื่อการจูงใจให้ได้ผลเป็น Soft Power ที่ตอบได้ว่า การชวนคนขององค์กรคนใดคนหนึ่งให้ลงมือทำนั้น ทำได้อย่างไร มิใช่แค่การสั่งงานตามอำนาจหน้าที่ การจูงใจมองที่ผลลัพธ์วัดความสำเร็จจากผลงานที่เกิดขึ้น

อำนาจจากการจูงใจควรประกอบด้วยการมีเหตุผลที่ดี ความมีเสน่ห์น่าคบหา ความเฉลียวฉลาดน่าเชื่อถือ ส่วนแรงจูงใจของคนที่ใช้อำนาจจากการจูงใจคืออารมณ์ปลื้มปีติที่สามารถชักจูงใจคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ต้องการได้

³ อำนาจในการปกครอง

สิ่งที่ค้ำยันการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการสร้างคน ซึ่งการสร้างใด ๆ มิใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติ หากเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง หมายถึงมีลักษณะบังคับทั้งสิ้น แต่ลักษณะบังคับทั้งหมดต้องมีศิลปะ

การทำงานร่วมกันในองค์กร ต้องสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นพื้นฐาน เป็นรากที่หยั่งลึก อีกทั้งต้องมีระเบียบวินัย มีเรื่องจำเป็นหลายประการที่ต้องมีลักษณะบังคับ การสร้างคนต้องมีอำนาจทั้งการจูงใจเป็น Soft Power และอำนาจบังคับตามกฎกติกาขององค์กร หรือ Hard Power เพราะอำนาจแห่งเหตุผล และความเข้มแข็งทางจิตใจทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นยิ่งต้องมีอำนาจ หมายถึงมีความเชี่ยวชาญในการปกครอง เชี่ยวชาญในการใช้พลังที่ทำให้คนอื่นยอมรับ แต่โดยทั่วไป

ธุรกิจมักขยายตัวมากกว่าการขยายตัวของคนในตระกูลจะเติบโตรองรับทัน ดังนั้น การสร้างคนขององค์กรอาศัยเพียงคนของตระกูลที่เป็นเจ้าของธุรกิจย่อมไม่เพียงพอ การสร้างคนขององค์กรมาเพิ่มกำลังในส่วนนี้ สร้างคนที่ใช้อำนาจในการปกครองขององค์กร โดยพิจารณาคัดเลือกจากสติปัญญา ภาวะผู้นำ เอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลงานที่ทำมา สุขภาพกาย และใจที่ดี การสร้างคนขององค์กรที่ใช้อำนาจปกครองจากเงื่อนไขปัจจัยดังกล่าวยังต้องเสริมความชอบธรรมด้วยบทบัญญัติระเบียบวินัยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย ทั้งนี้ การสร้างคนขององค์กรคือการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการทดสอบ เขาและเธอเหล่านั้นจึงต้องสามารถทำงาน บรรลุจุดมุ่งหมาย การตั้งจุดมุ่งหมายที่ท้าทายมีความจำเป็น เรื่องนี้กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น มานะพากเพียร โดยดูอย่างรอบคอบแล้วว่า จุดมุ่งหมายนั้นอยู่ในวิสัยที่บรรลุความสำเร็จได้ และองค์กรอาจอาศัยความสำเร็จโดยสร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพใหม่คนขององค์กรที่ต้องการสร้างขึ้นในตำแหน่งงานต่าง ๆ

 

³ วางแผนอย่าใช้เหตุบังเอิญ

การสร้างภาพลักษณ์ และคุณสมบัติแห่งคุณภาพคนขององค์กรที่ต้องการ เกิดจากการขัดเกลา ซึ่งการสร้างคนต้องขัดเกลา จุดหลักคือเพิ่มความสมบูรณ์ให้ข้อดี จุดเสริมคือแก้ที่ข้อด้อย เรื่องเช่นนี้ต้องวางแผน มีแผนการ หรืออย่างน้อยต้องมีเค้าร่างอยู่ในใจ

ตลอดจนกระบวนการสร้างคนขององค์กร มักมีการตำหนิ และชมเชยระหว่างกันตลอดเวลา เมื่อมีแผนการย่อมช่วยให้รู้ว่า ต้องติชมอย่างไร ถึงทำให้มีทิศทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไข เมื่อมีแผนการรองรับ เวลาท้วงติงติคนทำงานจึงชัดเจน และมีการเสนอทางแก้ไขเพื่อยกระดับพัฒนา กระตุ้นให้ฮึดสู้ แก้ไขปรับปรุงหากไร้แผนการอาจเบี่ยงเบนไปสู่การตำหนิเพื่อคนที่เป็นหัวหน้าได้สะใจ ดังนั้น การติชมต้องมีประเด็นที่ปรับเปลี่ยนได้เร็ว มีการชี้ถึงจุดสำคัญที่ต้องแก้ไข แม้ต้องใช้เวลา แต่ต้องมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงให้ได้ สิ่งสำคัญต้องรู้ว่า เบื้องหลังการจูงใจ Soft Power คืออำนาจในการปกครอง Hard Power

เพราะเรื่องนี้เป็นแผนการที่กำหนดได้ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ 

 

 

ที่มา : http://www.prachachat.net

 


ผู้เข้าชม : 2402 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys