Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ความท้าทาย HR ปี 2556 หาคนที่ใช่-พัฒนาคนภายในให้โดนใจ

 

 

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า "Human Resource-HR" ทุกวันนี้กำลังมีบทบาทมากขึ้นต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร และยิ่งจะทวีความสำคัญเสมือนตัวเชื่อมสร้างความสัมพันธ์ให้พนักงานและองค์กรได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน


แต่จะสามารถสร้างความยั่งยืนได้หรือไม่ การบริหารบุคลากรจึงถือเป็นความท้าทายใหม่ที่ HR จะต้องเจอะเจอ โดยเฉพาะในยุคที่จะเตรียมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งการแย่งชิง "ทรัพยากรบุคคล" ที่เข้มข้นมากขึ้น

ดังนั้น ถึงคราวที่ HR จะต้องตื่นตัวกันอย่างจริงจังแล้ว เมื่อผลสำรวจจาก "จ็อบสตรีทดอทคอม" เปิดเผยไว้ในงาน "HR Networking Event 2012" ที่ว่าด้วยความท้าทายอันดับหนึ่งของ HR ในปี 2556 คือการสรรหาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

โดยการสำรวจครั้งนี้ "ฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา" ผู้จัดการสาขาประเทศไทย บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) บอกว่า เป็นการสำรวจภาพรวมการจ้างงานปี 2555 และความท้าทายของ HR ปี 2556 ผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมกว่า 300 แห่ง

"พบว่าความท้าทายของ HR อันดับหนึ่ง 68.7% คือการสรรหาบุคลากร และการดึงดูดคนเก่ง รองลงมา 64.7% การรักษาบุคลากร และ 43.3% การพัฒนาบุคลากรภายในเพื่อเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต"

"ส่วนความกังวลในเรื่องการสรรหาบุคลากร และการดึงดูดคนเก่ง ผลสำรวจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของ HR ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย หนึ่ง การได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กร สอง การลดระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาบุคลากรในเวลาอันสั้น และสาม การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อดึงดูดใจให้ผู้สมัครอยากเข้าร่วมงานกับองค์กร"

นอกจากการสำรวจความต้องการและความพร้อมของ HR ในองค์กร "จ็อบสตรีท" ยังได้สำรวจความคิดเห็นจากคนทำงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y (มีอายุระหว่าง 18-32 ปี) ซึ่งถือเป็นกลุ่มกำลังหลักที่สำคัญของระบบในองค์กรที่จะเข้ามาทดแทนกลุ่ม Baby Boomer และ Gen X ในอนาคต

ดังนั้น ผลสำรวจในเรื่องความต้องการของคนทำงานในกลุ่ม Gen Y "ฐนาภรณ์" จึงชี้ว่า สิ่งที่จะสามารถดึงดูดใจ Gen Y ได้มากที่สุด อันดับหนึ่ง คือเงินเดือนและค่าตอบแทนที่น่าพอใจ รองลงมา คือความท้าทายของงาน และโปรแกรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาของบุคลากรในองค์กร

"ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนทำงานในกลุ่ม Gen Y ตัดสินใจออกจากงานมากที่สุด อันดับหนึ่ง คือไม่มีโอกาสที่ชัดเจนในการเลื่อนตำแหน่ง อันดับที่สอง คือไม่พอใจในเงินเดือนที่ได้รับ และการที่รู้สึกว่าชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเกิดความไม่สมดุล (Work-Life Balance) เป็นอันดับที่สาม"

"ฉะนั้น ตรงนี้จึงถือเป็นความท้าทายใหม่สำหรับฝ่าย HR ในการบริหารบุคลากรในกลุ่ม Gen Y เพราะนอกจากจะต้องเข้าใจถึงความต้องการของคนในกลุ่มนี้ ยังจะต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วางแผนและรับมือกับความต้องการของกลุ่ม Gen Y ด้วย"

"ที่สำคัญ ฝ่าย HR จะต้องสามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการผสมผสานการทำงานร่วมกันของคนหลาย ๆ ยุค ตั้งแต่ Baby Boomer, Gen X และ Gen Y ให้อยู่ร่วมกันในมิติที่หลากหลาย สร้างสรรค์ และสามารถทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ"

"โดยเฉพาะสำหรับฝ่าย HR ยุคใหม่ จะต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมแห่ง Social Network เพราะนี่จะเป็นอีกช่องทางที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้เราเข้าถึง และเข้าใจบุคลากรในกลุ่ม Gen Y ได้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น องค์กรจึงต้องหันกลับมามองว่า ระบบ และเทคโนโลยีของเราเอื้อต่อการพัฒนา และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน"

"เพื่อจะหาอุปสรรค และขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร และองค์กรนั่นเอง" 

ถึงจะทำให้การรักษาบุคลากรอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป !

 

ที่มาประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2494 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys