Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ หัวใจสร้างชาติให้ไม่ล้าหลัง

 

ผลจากความผิดพลาดในระบบการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้วันนี้เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจและสังคมไทยเริ่มถอยหลังลงคลอง ล้าหลังกว่าประเทศที่เคยด้อยพัฒนากว่าเราเมื่อหลายปีก่อนซ้ำร้ายกำลังถูกประเทศที่เคยมีการพัฒนาสูสีกับไทยจะแซงหน้า เกิดอะไรกับระบบการศึกษาของไทยและการพัฒนาคน 

 

 

 ในงานเปิดสำนักสิริพัฒนา ศูนย์อบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาคน" โดยมี "ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์" อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เป็นองค์ปาฐก

 


 อธิการบดีนิด้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การจะสร้างชาติให้มีความจริญก้าวหน้า ต้องเริ่มจากการสร้างคนให้มีคุณภาพ ซึ่งได้มีการทำวิจัยมาแล้วในหลายประเทศว่า ชาติที่ลงทุนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูงและมีความต่อเนื่อง จะส่งผลให้การพัฒนาของประเทศในระยะยาวมีการเจริญเติบโตยั่งยืน แต่หากประเทศใดทุ่มงบประมาณไปที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้คนมีคุณภาพต่ำ และไม่สามารถใช้ประโย
ชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดหนี้จากการกู้ยืมเงินมาลงทุน

 


"ในอดีตการลงทุนด้านการศึกษาไทยต่ำมาก หากไปดูที่เกาหลีใต้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เขาล้าหลังกว่าไทยมาก แต่ปัจจุบันเกาหลีใต้กลับพัฒนาตนเองและเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยสูงมาก"

 

 ในเวลาเท่ากันอัตราการเจริญเติบโตของรายได้เฉลี่ยของคนเกาหลีใต้สูงกว่าคนไทยมากกว่า 4 เท่า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เหตุที่เกาหลีใต้สามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคน เห็นได้จากมีการลงทุนด้านการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD


"วันนี้เกาหลีเขาพัฒนาตนเอง มีสินค้าส่งออกมากมาย เราลงเครื่องบินเห็นโฆษณาฮุนได เห็นซัมซุง แอลจี ซึ่งเป็นสินค้าเทคโนโลยี รวมไปถึงความสำเร็จในเรื่องสินค้าวัฒนธรรม สร้างกระแสเคพ็อป ละครเกาหลี เพราะเขาลงทุนด้านการพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง และสำเร็จในเรื่องการพัฒนาคนเก่งให้เป็นครู ขณะที่สินค้าของประเทศไทยยังก้าวไปไม่ถึงจุดนั้น"


 หากกระบวนการสร้างคนที่คุณภาพมากที่สุดคือการศึกษาในระบบ ลองกลับมาดูระบบการศึกษาในเมืองไทยว่าล้มเหลวอย่างไร หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างทางการศึกษาใหม่ ใน พ.ร.บ.การศึกษา 2542 ผ่านมาเป็น 10 ปี ประสบความสำเร็จเพียงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก แต่ล้มเหลวเรื่องการสร้างคุณภาพ


 แม้รัฐบาลจะลงทุนเรื่องการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการสูงสุด ในปี 2556 ถึง 4.6 แสนล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 19.18 ของงบประมาณรวม 2.4 ล้านล้านบาท แต่ถ้าเทียบกับ GDP หรือรายได้ประชาชาติต่อหัว ของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ 


 โดยเฉพาะหากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย หรือประเทศในเอเชียที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างเกาหลีใต้"สมัยก่อนเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยอนาคตไม่มี แต่วันนี้ที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากกว่านักศึกษา เราไม่มีปัญหาเรื่องโอกาส แต่ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องคุณภาพการศึกษา ดูจากผลโอเน็ต ปี 2555 เด็กนักเรียน ม.ปลาย 3 แสนคน มีวิชาเดียวที่สอบได้คะแนนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คือวิชาสุขศึกษา นอกนั้นวิชาวิทย์ คณิต สังคม ภาษา มีเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 20% เท่านั้น" 


 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีโอกาสในการคัดเลือกเด็กเก่ง ไม่น่าห่วง แต่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าจะต้องรับมือกับการสร้างคุณภาพทางการศึกษาที่หนักกว่า ถ้าเด็กจบมาไม่มีคุณภาพก็นับว่าเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นต้นน้ำของการศึกษาทั้งระบบซึ่งการจะสร้างคนที่มีคุณภาพได้นั้น มหาวิทยาลัยอาจต้องมีการลงทุนด้วยทรัพยากรจำนวนมากหันมาดูประเทศในภูมิภาคอย่างประเทศสิงคโปร์ มีประชากร 3.2 ล้านคน เทียบกับประเทศไทยที่มี 65 ล้านคน แต่จีดีพีมากกว่าประเทศไทยถึง 60 เปอร์เซ็นต์

 

ทั้งหมดเพราะรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญและคุณค่าของการศึกษา จึงลงทุนอย่างมากในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคน "เฉพาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์แห่งเดียวก็ได้รับงบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัฐของไทยทั้งหมด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์ถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับ 6 ของโลก" อีกปัญหาที่ตามมาสำหรับเมืองไทยคือขาดบุคลากรการสอนหรือครูที่มีคุณภาพ 


เขากล่าวต่อว่า นอกจากความขาดแคลนครูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นต้นน้ำของการศึกษากว่า 9 หมื่นคนแล้ว ยังมีปัญหาด้านคุณภาพของครูที่ไม่สามารถสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ได้ รวมถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่จ้างครูอัตราจ้างเข้ามา ทำให้ไม่สามารถดึงดูดครูเก่งไว้ได้ ถือเป็นระบบที่ทำลายคุณภาพการศึกษาอย่างยิ่ง


"การสร้างครูจึงต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสม พัฒนาให้เก่ง และที่สำคัญเมื่อเรามีคนเก่งแล้วต้องรักษาเขาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยมีความอดทน ทำให้มีการเทิร์นโอเวอร์สูงมาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก่นักเรียน ซึ่งต้องสร้างครูให้มีความสามารถในการสอนในทางนั้นด้วย"


 การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีความสามารถสูง จะส่งผลไปยังความสำเร็จของธุรกิจและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะบริหารจัดการและสร้างคนให้มีคุณภาพ หากปัญหายังแก้ไม่ตรงจุด ความอ่อนแอของไทยอาจจะถูกเผยให้เห็นชัดเจนหลังเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ถึงเวลานั้นคนที่อยู่รอดคือคนที่มีโอกาสมากกว่าและปรับตัวทันเท่านั้น

 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ


ผู้เข้าชม : 2321 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys