Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สู้ศึก AEC ด้วยกลยุทธ์ภายใน ลงทุนสร้างคน-พัฒนาศักยภาพขั้นสูง

 จริง ๆ แล้วเรื่องการลงทุนกับคน (Investment in People) และการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent Development) อาจไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่นัก เพราะภาคเอกชน และภาครัฐบางหน่วยงาน ต่างรับรู้ถึงเรื่องเหล่านี้อย่างดีจนถึงมีการเสริมสร้างการพัฒนาคนให้กับองค์กรในส่วนต่าง ๆ


ยิ่งเฉพาะเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในปี 2558 ดูเหมือนเรื่องเหล่านี้จะถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง เพราะต่างรู้แล้วว่าการลงทุนกับคน และการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ ต่างเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้แข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

"ดร.มาฆะ ภู่จินดา"นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บอกว่า การลงทุนกับคนเปรียบเสมือนการพัฒนาคน แต่ต่างกันตรงที่การพัฒนาคนอาจเป็นการพัฒนาเฉพาะด้าน เพื่อให้คนสามารถปฏิบัติงานได้ทางใดทางหนึ่ง หรือหลาย ๆ ทาง


"การพัฒนาอาจเป็นการพัฒนาทีละครั้ง หรือหลาย ๆ ครั้งรวมกันในคราวเดียว แต่การลงทุนเป็นกระบวนการที่มีความครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน สำหรับแนวคิดด้านการลงทุนกับคนเป็นแนวคิดที่มาจากองค์กรในประเทศอังกฤษ ที่ชื่อว่า Investors in People (IIP) ที่มีแนวคิดพัฒนาคนทักษะสูง และสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง"


นอกจากนั้น "ดร.มาฆะ" ยังมองว่า ถ้าจะวางแผนการลงทุนกับคนจะต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้ คือ

 

หนึ่ง การลงทุนกับคนจำเป็นจะต้องมีคำมั่นสัญญาจากผู้บริหารต่อการพัฒนาพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กร 

สอง การลงทุนกับคนควรมีการสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงานทุกคนเป็นประจำ 

สาม การลงทุนกับคนควรเริ่มต้นจากการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มทำงานในองค์กร

สี่ การลงทุนกับคนจะต้องมีการตรวจสอบความคุ้มค่าในการพัฒนาคน เพื่อประเมินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้แต่ต้นหรือเปล่า

เพราะองค์ประกอบเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการประเมินความสามารถ,ทักษะ,ความรู้ และความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในหน่วยงาน หรือองค์กร หากองค์ประกอบเหล่านี้ยังถือเป็นภารกิจขององค์กรที่จะต้องตระหนักด้วยว่า เมื่อเราลงทุนกับคนไปแล้ว เขาจะต้องไปเสริมสร้างสมรรถนะต่อหน่วยงาน หรือองค์กร หรือเพื่อนร่วมงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ?

เพราะเป้าหมายหลักของการลงทุนกับคน ไม่ใช่เพียงพนักงานคนใดคนหนึ่ง หากต้องการให้พนักงานคนใดคนหนึ่งนั้นไปขยายผลต่อเพื่อนพนักงานอีกหลายร้อย หลายพันคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาด้วยถึงจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรม

ขณะที่ประเด็นของการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์(StrategicTalent Development) เป็นคำที่ชาว HR รู้จักกันดี คือการสอดส่องหาคนที่มีแวว หรือมีศักยภาพสูงในการทำงาน และพัฒนาให้บุคคลเหล่านั้นก้าวไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์จึงเป็นหัวใจต่อการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Planning)  ยิ่งเฉพาะยุคสมัยใหม่ที่ HR ไม่ใช่แค่งานเอกสาร บันทึกวันลา วันหยุดที่บางคนเคยมอง แต่การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ล้ำลึกไปกว่านั้นอีกมาก 

ซึ่งเรื่องนี้ "อังคณา อัศวสกุลไกร" สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บอกว่า การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร กลุ่มคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก

 

 "โดยใช้วิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะตามที่ต้องการ ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ และได้มาซึ่งความสามารถทางการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต"

"สำหรับระบบราชการไทยมีการพัฒนาระบบ HiPPS (High Performance and Potential System) หรือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นระบบที่รองรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง"  ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญ  แต่กระนั้น "อังคณา" ก็มองว่า การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์จะต้องมีเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย

หนึ่ง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร และการวางแผนการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิบัติตามแผนขององค์กรที่วางไว้ให้บรรลุผล

สองการมุ่งไปที่อนาคตโดยการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือ หรือแผนการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานในอนาคต มิใช่ทางออกในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อใช้แก้ใขปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า

สาม เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากการพัฒนาในเชิงรับมาเป็นเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรทุ่มเทอย่างจริงจังให้กับการพัฒนา และสามารถเก็บรักษาคนที่มีคุณภาพไว้ได้ 

แต่กระนั้น ส่วนผสมสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จในระยะยาว จะต้องมีปรัชญาและวัฒนธรรมขององค์กรประกอบด้วย ทั้งนั้นเพื่อช่วยสะท้อนความเชื่อที่องค์กรมีต่อการพัฒนา ขณะที่วัฒนธรรมองค์กรจะสะท้อนให้เห็นสถานะ และบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ที่ไม่เพียงจะต้องใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนาองค์กร, การพัฒนาผู้ที่เกี่ยวข้อง, การพัฒนาบุคลากรในองค์กร, การศึกษา และการฝึกอบรม 

เพราะการกำหนดกลยุทธ์องค์กรในการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง จะต้องเริ่มจากการทำ SWOT Analysis ด้วยการประเมินสภาวะปัจจุบันขององค์กร, การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อนำผลการวิเคราะห์สภาวะภายใน และภายนอกองค์กรมาเปรียบเทียบ หาช่องว่างของสมรรถนะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อความสำเร็จขององค์กรต่อไปในอนาคต

ดังนั้นการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญและมีคุณประโยชน์หลายประการยิ่งเมื่อผนวกกับการลงทุนในเรื่องคนด้วยแล้ว เชื่อแน่ว่าจะทำให้การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 น่าจะมีขีดความสามารถต่อการแข่งขันในอนาคตมากขึ้นที่ไม่เฉพาะต่อมุมมองของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

หากยังเชื่อมโยงไปถึงภาคเอกชนที่พร้อมจะรับมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย

 

โดย  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1346059241&grpid=00&catid=17&subcatid=1700


ผู้เข้าชม : 2998 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys