Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรในปี 2555

ในปีหน้า พ.ศ. 2555 ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในแต่ละด้าน จะมีความสำคัญและมีประสิทธิภาพ
การจัดการที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ลองพิจารณาว่าองค์กรของท่านมีแนวโน้มจะมุ่งเน้นการดำเนินการ
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้สำหรับปี 2555 หรือไม่อย่างไรบ้าง

1. talent management การจัดการคนเก่ง คนที่มีความสามารถสูง ผลงานโดดเด่น

2. leadership development การพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร

3. recruitment and selection การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

4. work-life balance การจัดการความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว

5. happy workplace องค์กรสุขภาวะ

6. culture and change management การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

7. strategic partner กาเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารระดับสูง

8. employee engagement ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

9. performance management การบริหารผลการปฏิบัติงาน

10. rewards and compensation การให้รางวัลและผลตอบแทน

11. organization structure  การปรับโครงสร้างองค์กร

12. learning organization การพัฒนาไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

13. healthy organization การพัฒนาไปเป็นองค์กรสุขภาพดี

14. high performance organization การพัฒนาไปเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

15. innovation management การพัฒนาไปเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

16. corporate social responsibility (csr) การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

17. globalization and AEC การเตรียมความพร้อมรับกระแสโลกาภิวัฒน์และการก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน

18. diversity management การบริหารความแตกต่างหลากหลายในองค์กร

19. shared service การเตรียมการด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการใช้บริการร่วมกัน

20. hr outsourcing การใช้บริการด้านทรัพยากรบุคคลจากภายนอกองค์กร

21. labour cost การจัดการด้านต้นทุนของแรงงาน โดยเฉพาะผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

22. workforce planning การวางแผนกำลังคน

23. retention management การจัดการด้านการรักษาพนักงาน

24. employee branding การสร้างแบรนด์นายจ้าง

25. safety management การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

26. crisis management การบริหารในภาวะวิกฤติ

27. business continuity management การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

28. hr process optimization การปรับปรุงกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ

29. career development and succession plan การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง

30. competency based management การบริหารเชิงสมรรถนะ

31. training and development การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

32. HRIS ดำเนินการและผสมผสานระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์

33. employee relations ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์

34. organization communications การสื่อสารองค์กร

35. aging workforce แรงงานสว.(สูงวัย)

36. ฯลฯ

อาจจะมีคล้ายกันบ้างในบางข้อ แต่ก็ถือว่าหลากหลายและมีอะไรให้เลือกให้เล่นได้อีกเยอะ แล้วแต่ความต้องการ
และความจำเป็นของแต่ละองค์กร ถ้าใครยังไม่ได้วางแผน เตรียมกลยุทธ์อะไรไว้ ก็ลองมาชอปปิ้งในลิสต์ดูก็ได้

ในปีหน้า 2555 ถือเป็นปีแห่งการฟื้นฟู และรับมือภัยพิบัติรอบใหม่ ถ้าใครสามารถทำได้หมดทุกข้อที่ยกมาให้ดูนี่
ก็ถือว่าเก่งขั้นเทพเลยทีเดียว เพราะปี 2012 ที่กำลังจะถึงนี้ถือว่าจะเป็นปีโลกแตกที่น่าจะยากลำบากในทุกเรื่อง
เป็นกำลังใจให้ทุกคน ทุกองค์กรครับ สู้ ๆ  HR Thai Fight !

ที่มา : http://humanrevod.wordpress.com

 


ผู้เข้าชม : 2300 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys