Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
รู้จัก Walk Rally

           Walk Rally มักจะถูกนำมาประกอบในการสัมมนาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน , การทำงานเป็นทีม รวมถึงให้แง่คิดต่างๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมฯ นั้น โดยทั่วไปจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมออกเป็น กลุ่มต่างๆ และจัดให้แต่ละกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน แล้วนำผลการทำกิจกรรมภายในฐาน ของแต่ละกลุ่มนั้น มาประเมินว่า กลุ่มใด ได้คะแนนสูงกว่ากัน ถือว่ากลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ แต่ในการประยุกต์รวมเข้ากับการสัมมนานั้น จะมุ่งให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ แง่คิด รู้จักการทำงานเป็นทีม และความสามัคคีมากกว่า 
           
           ฉะนั้นความสำคัญของคะแนน และการเอาชนะกันจึงเป็นเรื่องรองลงไป

           ปัญหาสำคัญในการจัดกิจกรรม "Walk Rally" นั้น คือ การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านกำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ และกิจกรรมที่มี ความเหมาะสม ฉะนั้นจึงควรมีการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อลดปัญหาติดขัดในการดำเนินการภายหลัง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการ จัดกิจกรรม "Walk Rally"

 1. จำนวนกลุ่มผู้เล่น
  หากผู้เล่นมีจำนวนน้อย ก็จะเกิดความสะดวกมากกว่าผู้เล่นจำนวนมากเนื่องจากดูแลง่ายและใช้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมน้อยกว่า สำหรับการแบ่งกลุ่มนั้น ในแต่ละกลุ่มไม่ควรมีสมาชิกมากจนเกินไป เพื่อให้สมาชิก ทุกคนได้มีโอกาสทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
   
 2. จำนวนเจ้าหน้าที่
  หากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย ก็จะเกิดปัญหาในการดูแลเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถกำหนด
   
 3. จำนวนกิจกรรม
  ให้มีจำนวนมากได้ อาจแก้ไขโดยการให้ เข้าฐานเพื่อทำกิจกรรม ทีละ 2 กลุ่มโดยให้ต่างกลุ่มต่างทำกิจกรรมของตัวเอง หรือให้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มก็ ได้(แต่ต้องมีการสลับคู่กลุ่มกันบ้าง เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน)
   
 4. จำนวนฐาน
  จำนวนฐานที่จะมีต้องไม่มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลือง ทั้งด้านอุปกรณ์ และกำลังคนรวมถึงความสามารถในการดูแล แต่ถ้าน้อยเกิน ไป ก็จะไม่สามารถจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบหลากหลายได้มากนัก ส่วน ใหญ่ นิยมกำหนดให้จำนวนฐานมีจำนวนเท่ากับกลุ่มของผู้เล่น แล้วใช้ วิธีการเวียนฐาน ในการดำเนินกิจกรรม
   
 5. สภาพแวดล้อม
  ก) สถานที่ - มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือไม่ (เหมาะสมหรือไม่) หากเป็นบริเวณชายหาด ควรตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเพราะจะมีผลต่อกำหนดการต่างๆ ในการจัดกิจกรรม
  ข) สภาพอากาศ - มักจะเกิดปัญหาในช่วงหน้าฝน ที่ต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้จัดจึงควรหาสถานที่ในร่ม หรือกิจกรรม อื่นๆ สำรองไว้ด้วย


ที่มา : www.siamhrm.com


ผู้เข้าชม : 1345 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys