Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR มืออาชีพ : องค์กรของท่านพร้อมรับการหมุนเวียนงานแล้วหรือยัง (Job Rotation)

            ในการพัฒนาบุคลากรนอกจากการฝึกอบรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังมีเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอื่นอีกอย่างน้อย 3 วิธี คือ

           1) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ซึ่งปกติแล้วจะมี 2 วิธี คือ การเพิ่มคุณค่าในงานตามแนวนอน(Horizontal Job Enrichment)   และการเพิ่มคุณค่าในงานตามแนวตั้ง (Vetical Job Enrichment) การเพิ่มตามแนวนอนนั้นเป็นการขยายขอบเขตของงานให้กว้างขึ้นให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น อันจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนเอง และรู้สึกว่ามีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  ซึ่งทำหน้าที่คิดค่าจ้างเงินเดือน ก็งานเพิ่มหน้าที่ให้เขาจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน การขาดงาน มาสาย สถิติการทำงานล่วงเวลา โดยรายงานผลให้หัวหน้างานทราบ ตลอดจนค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบุคลากรและแนวทางแก้ไข

           ส่วนการเพิ่มในแนวดิ่งนั้นเป็นการลดอำนาจ ในการบังคับบัญชาจากผู้นำให้น้อยลง เพื่อที่เขาจะสามารถทำงานได้อย่างเสรี หรือมอบหมายงานเฉพาะอย่างที่เขามีความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น การทำหน้าที่เป็นนิติกรให้รับผิดชอบเฉพาะด้านกฎหมายและสัญญาต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท เป็นต้น

          2) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็นการให้โอกาสพนักงานได้มีการโยกย้าย ไปทำงานอื่น และเรียนรู้งานใหม่ โดยจัดตารางเวลาการทำงานในแต่ละหน้าที่ล่วงหน้า ให้เหมาะสม เพื่อลดความจำเจในการทำงาน อีกทั้งยังทำให้พนักงานมีความรู้และ ประสบการณ์มากขี้น เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่ด้านสวัสดิการพนักงาน อาจหมุนเวียนไปเรียนรู้กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านฝึกอบรม หรืออาจเป็นการหมุนเวียนงานข้ามหน่วยงานข้ามฝ่าย เช่น หัวหน้างานฝ่ายผลิต หมุนเวียนงานไปเป็นหัวหน้างานฝ่ายคุณภาพ เป็นต้น

           3) การขยายขอบเขตของงาน (Job Enlargement) เป็นการเพิ่มหน้าที่ของพนักงานหรือปริมาณงานให้มากขึ้น เพื่อลดความเบื่อหน่ายและเพิ่มความสนใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งการ ขยายขอบเขตของงานนี้จะเพิ่มจำนวนหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับเดียวกันของพนักงาน เช่น จากพนักงานถ่ายเอกสารก็เพิ่มหน้าที่ให้เป็นพนักงานเดินเอกสารด้วย เป็นต้น เพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกเบื่องานที่ทำ และบางครั้งอาจจะให้เขาแสดงความคิดเห็นในงานที่เขาทำด้วย

          ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เช่น การปรับลดขนาดขององค์กร หรือพนักงานลาออกจากองค์กรโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า  หรือรู้ล่วงหน้าก็เป็นระยะเวลาสั้นๆ นั้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริหารจึงมักจะแก้ไขเฉพาะหน้าโดยการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับพนักงานที่ทำงานเดิมด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใดใน 3 วิธีข้างต้น แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ต่อพนักงานที่รับหน้าที่ใหม่ หากไม่มีการเรียนรู้ล่วงหน้าอาจเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรควรเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น องค์กรควรจัดให้มีการหมุนเวียนงานสลับเปลี่ยนหน้าที่ ดังนี้

 

          1) จัดทำคู่มือการทำงาน พนักงานแต่ละบุคคลที่ทำงานควรจะได้จัดทำคู่มือ อันได้แก่ ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารแบบฟอร์มตัวอย่าง ขั้นตอนการดำเนินงาน บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดต่อด้วย การส่งข้อมูลเอกสารรายงานต่างๆ โดยเฉพาะการส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ กำหนดการส่งอาจเป็นรายเดือน หรือรายปี เป็นต้น ส่งเหล่านี้พนักงานที่ปฏิบัติงานควรจะต้องจัดทำและนำเสนอหัวหน้างานหรือผู้จัดการ

           หัวหน้างานมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่า การอธิบายขั้นตอนดำเนินงานต่างๆครบถ้วนหรือไม่และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีข้อกำหนดกฎหมาย หรือขั้นตอนปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เหมือนการทำกิจกรรมระบบ ISO

          2) งานที่เป็นภารกิจสำคัญที่พนักงานหยุดงานแล้ว จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ หัวหน้างานควรจะต้องมอบหมายให้มีพนักงานที่เรียนรู้เข้าใจงานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีการจัดทำแผน โดยจัดตารางเวลาเรียนรู้งานในแต่ละหน้าที่ล่วงหน้าให้เหมาะสม

          ปัญหาที่มักพบก็คือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานมักอ้างว่า เขียนไม่เป็นไม่รู้จะเขียนอะไร หัวหน้างานหรือผู้จัดการต้องจัดทำตัวอย่างคู่มือการทำงานขึ้นมา 1 ชุด และมีการสอนแนะนำ ให้พนักงานลองฝึกเขียน

          การเตรียมความพร้อมดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเกิดเหตุเร่งด่วนที่พนักงานอื่นไปทำงานทดแทนโดยที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนล่วงหน้าเลย พนักงานอาจเกิดความเครียด ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้  แล้วท่านล่ะตรวจสอบงานในหน่วยงานหรือยังว่า มีงานที่สำคัญใดบ้าง ตำแหน่งที่สำคัญใดบ้าง เมื่อเกิดปัญหากับบุคลากรคนหนึ่งคนใดแล้ว จะส่งผลวิกฤตต่องานและต่อหน่วยงานได้รับความเสียหาย  จะได้เตรียมการรับมือเสียแต่เนิ่นๆ ครับ

 

Credit : HR CHONBURI


ผู้เข้าชม : 2171 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys