Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ถ่ายทอดประสบการณ์ ระบบ e-HR และ e-Learning

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน )

โดย ศักดิ์ดา หวานแก้ว
sakda@tips.co.th , sakda@e-hrit.com

ที่มา : สรุปจากเอกสารการสอน และการเข้าดูงาน ของนิสิต ป.โท มหาวิทยาลัยบูรพา ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

ความเป็นมาของ e-HR

             เมื่อปลายปี 2544 เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับโครงการ e-HR โดยมีแนวคิดที่จะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคลของเครือซิเมนต์ไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้ว่าจ้างบริษัท IT ONE ทำการวิเคราะห์โครงการและได้รับการอนุมัติจากคณะจัดการเครือฯในปี 2545 จากนั้นจึงได้ดำเนินการสั่งซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบริษัท PeopleSoft และว่าจ้างบริษัท IT ONE ทำการ Implement ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด 14 เดือน โดยเริ่มงานตั้งแต่เดือน กันยายน 2546 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดโครงการในเดือนตุลาคม 2547

วัตถุประสงค์ของโครงการ Cemen Thai e-HR

             การนำระบบ e-HR มาใช้งานเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการงานบุคคล โดยที่สัดส่วนพนักงานบุคคลที่ดูแลพนักงานจากเดิม 1:58 เป็น 1:85 ขณะเดียวกันเป็นการยกระดับการให้บริการด้านระบบบริหารงานบุคคลของเครือซิเมนต์ไทย ให้เกิดความคล่องตัว โดยพนักงานสามารถจัดการงานบุคคลด้วยตนเองได้ในหลายๆเรื่อง (Self Service) โดยที่ระบบสามารถตอบรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้ทันที (Real Time Accuracy)

e-HR Modules

ประกอบด้วย Module ซึ่งแบ่งตามหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวข้อกับการบุคคล ดังนี้

 1. Workforce administration การจัดการข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ตำแหน่งงานที่ทำ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ / ตำแหน่ง
 2. Organization Development การจัดการข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น Position Management รายละเอียดของตำแหน่งงานต่างๆของบริษัท และ Career Succession Planning, Organization Management
 3. Base Benefit สวัสดิการของพนักงาน
 4. Performance Management การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบด้วย การประเมินผลงานรูปแบบต่างๆ
 5. Workforce Development การพัฒนาพนักงาน   รวมเรื่องเกี่ยวกับ training, competency
 6. ระบบการทำงานแบบ Self Service ของพนักงานทั้งระดับ Manager และ Employee
 7. Global Payroll ระบบการจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงาน , การคำนวณภาษีและการจัดทำรายงานตามกฎหมายส่งราชการ
 8. Absence ระบบการจัดการฐานข้อมูลการลางานของพนักงาน

ขั้นตอนการทำ e-HR

การดำเนินการเพื่อพัฒนาการทำงานของ HR ไปสู่ e-HR เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน และนำไปสู่การวางแผนเพื่อปฏิบัติ

 1. “As is” process   Definition กระบวนการทำงานทั้งหมด
 2. “to be” process    ออกแบบระบบที่ตอบสนองต่อการทำงานในอนาคต และช่วยพัฒนารวมทั้งแก้ปัญหาการทำงานของ HR
 3. Analysis วิเคราะห์ As is และ to be แล้วนำมาเป็นปัจจัยที่จะพิจารณาเพื่อปรับปรุงงานในปัจจุบัน   ซึ่งรวมไปถึงการนำเอา software เข้ามาช่วยในการทำงาน
 4. เมื่อเลือก Software ที่เหมาะสมตอบสนองต่อ to be ของบริษัทได้แล้วจึงนำมาวางแผนในการนำมาใช้งานจริงไปจนถึงการนำเสนอต่อพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็น user ในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับจาก e-HR

             ได้รับจากบริษัทชั้นนำของโลกมากมายในเรื่องของ HRMS (Human Resource Management System) Software ของ PeopleSoft ได้รับการยอมรับให้เป็น Software ที่มิใช่แค่เพียงระบบ IT เท่านั้น แต่ยังได้รวบรวมเอาประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำเหล่านั้นเข้าไว้อีกด้วย ดังนั้นจึงนับได้ว่า PeopleSoft นั้นได้บรรจุ Best Practice ด้านการบริหารงานบุคคลเอาไว้ เครือซิเมนต์ไทยสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในระบบการทำงานและแนวความคิดที่มีอยู่ใน Software เหล่านั้น มาปรับหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลของเครือซิเมนต์ไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบงานใหม่ๆที่เครือซิเมนต์ไทย จะได้ประโยชน์จากการนำโปรแกรม PeopleSoft มาใช้ ประกอบด้วย Employee Self Service (ESS) / Manager Self Service (MSS), Competency Based System, Career Management, Succession Planning และ 360 Evaluation เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก e-HR มีดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพงานของ HR ช่วยลดเวลาในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่มีเอกสาร แบบฟอร์มมากๆ   ช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้น   ง่ายขึ้น
 • พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น   เพราะ Program Self service ที่มี concept การทำงานเหมือน web หรือเครื่อง ATM ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย สะดวก ตลอดเวลา
 • การบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีระบบ   ช่วยให้ผู้บริหารสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องภายในเวลาที่รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและบริหารงานของระดับบริหาร   เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต

             e-HR เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับ ข้อมูลต่างเชื่อมโยงกันในลักษณะ Real Time ซึ่งการทำงานในระบบนี้ จะเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล ในหลายๆเรื่อง ดังต่อไปนี้

•  พนักงาน พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเอง เช่น บันทึกที่อยู่ใหม่หากมีการย้ายที่อยู่ บันทึกใบลาเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การขอเรียกดูเงินได้ของตนเองในแต่ละเดือน การพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนได้เอง การเรียกดูประวัติการฝึกอบรมของตนเอง และการเปิดดูหลักสูตรที่สนใจเพื่อเสนอขออนุมัติเข้าเรียน เป็นต้น ซึ่งระบบ e-HR ของระดับพนักงานจะเรียกว่า Employee Self Service – ESS

•  ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานสามารถปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้เหมือนกับพนักงานทั่วไป รวมถึงสามารถเข้าไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบ e-HR ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบ e-HR ของระดับผู้บังคับบัญชา จะเรียกว่า Manager Self Service – MSS อย่างเช่น การอนุมัติการลา การประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การเปิดดูประวัติพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง และการบันทึกปรับเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น

•  การบุคคล กระบวนการทำงานของหน่วยงานการบุคคลจะต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะงานด้านเอกสารจะลดลง จึงทำให้สามารถบริหารงานบุคคล (HR Service) ได้มากขึ้น เช่นงานวางแผนดูแลในเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา Competency เป็นต้น ซึ่งจะเป็นบทบาทที่เน้นงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อมุ่งหวังสู่การเป็น Strategic Partner ทางธุรกิจต่อไป

มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ Cement Thai e-HR

             Cement Thai e-HR ครอบคลุมระบบบริหารงานบุคคลหลายๆ Modules ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกการจ้างงาน การแต่งตั้งโยกย้าย การปรับระดับ การประเมินผล เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การที่พนักงานสามารถเรียกดูและจัดการกับข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการใช้ Services ต่างๆในรูปแบบ Self Service ผ่าน Intranet Web

ใครต้องเป็นผู้ใช้งานระบบ e-HR และจะใช้งานระบบ e-HR เมื่อไร

             ตามแผนที่วางไว้ โครงการ Cement Thai e-Hr จะเริ่มนำร่องใช้งานที่ บปซ . และ ธุรกิจ ปิโตรเคมี ก่อนเป็นลำดับแรกประมาณเดือน เมษายน 2547 ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ อันได้แก่ ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง วางแผนที่จะเริ่มใช้งานในเดือน ธันวาคม 2547 ซึ่งรวมพนักงานทุกระดับที่จะต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 18,000

การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนำระบบ e-HR มาใช้ในเครือซิเมนต์ไทย
(Enhance Business Value Creation by e-HR) ( โดยคุณกานต์ ตระกูลฮุน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บปซ .)

 • พยายามใช้ IT มาบริหารงานประจำแทนพนักงาน เพื่อจะได้ให้พนักงานนำเวลาไปพัฒนากลยุทธ์งานบุคคลแทน
 • สร้างบรรยากาศที่ดีในการว่าจ้างคนให้เข้ามาทำงานกับองค์กร
 • สร้างบรรยากาศให้คนอยากมาทำงานเพื่อที่จะเป็นการรักษาคนให้อยู่กับองค์กร
 • จ่ายผลตอบแทนให้คุ้มกับงานที่ทำไป
 • สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานให้กับพนักงานด้วย Career Path
 • ต้องปรับแนวทางการทำงานของ HR ( งานประจำ ) จาก 75% เป็น 25-30% และการทำงานของ HR ( งานกลยุทธ์ ) จาก 25% เป็น 70-75% เพื่อจะสร้างคนให้เป็น Consulting , Creative , Innovative มากขึ้น
 • Slogan ของ SCG e-HR Project ก็คือ “Aligning People to Business Objective by Technology”
 • จุดอ่อนของ SCG คือ อ่อนภาษาอังกฤษ
 • มีการจัดเรียงลำดับองค์กรตาม Fortune Most Admired 2003 (Business Perspective) เป็นดังนี้
  • ลำดับที่ 1 = Wall Mart Stores
  • ลำดับที่ 2 = GE
  • ลำดับที่ 3 = Microsoft
  • ลำดับที่ 4 = Dell Computer
  • ลำดับที่ 5 = Johnson & Johnson
  • ลำดับที่ 10 = Fedex
 • มีการจัดเรียงลำดับ Competency ตาม Fortune Most Admired Organizational Competency เป็นดังนี้
  • ลำดับที่ 1 = Innovation
  • ลำดับที่ 2 = Use of Corporate Assets
  • ลำดับที่ 3 = Globalness
  • ลำดับที่ 4 = Quality of Management
  • ลำดับที่ 5 = Employee Talent
  • ลำดับที่ 6 = Financial Soundness
  • ลำดับที่ 7 = Long-Term Investment
  • ลำดับที่ 8 = Social Responsibility
  • ลำดับที่ 9 = Quality of Product & Service
 • การจัดลำดับของรายได้ต่อหัวพนักงานในแต่ละธุรกิจ (Revenue Per Employee – Fortune Record) เป็นดังนี้
  • ลำดับที่ 1 = Trading 2,353,510 USD/Head
  • ลำดับที่ 2 = Petroleum 1,021,035 USD/Head
  • ลำดับที่ 3 = Engineer Construction 451,200 USD/Head
  • ลำดับที่ 4 = Chemical 325,568 USD/Head
  • ลำดับที่ 5 = Forest & Paper 305,383 USD/Head
  • ลำดับที่ 6 = Motor Vehicle & Part 265,570 USD/Head
  • SCG 180,000 USD/Head
 • Change of Working Life

Old Day New Day

มุมมองทาง IT ในการสนับสนุนระบบการบริหารงานบุคคล
( โดย IT One และ Accenture)

 • SCG HRM Basic Principles
  • Recruit, Develop and Retain
  • “ Compatible” and “Right” employees to achieve business goals.
 • e-HR Project Objective
  1. Increase Capabilities and Productivity of SCG Human.
  2. Introduce new service to “e Enable” employee self services capabilities.
 • Current Situation in SCG SAP-HR System
  1. Use for Database only.
  2. Dont Implement in full scale of SAP Functions Modules.
 • PeopleSoft Program Scope
  1. HRMS Data Report Analysis
   • HR Core Function
   • Self Service Function
  2. Payroll
 • HR Flow and Practice Change
  1. From SAP HR -> PeopleSoft Base
  2. Data Integration with in System
  3. Workforce Development on Competency Base
  4. Self-Service (ESS / MSS)
   “More Role of Line Manager and Employee in e-Recruit , e-Performance”

e-Learning ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

               e-Learning ในที่นี้หมายถึงระบบการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ electronic ปูนซิเมนต์ไทยมีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองหลายระบบ เช่น

 • Computer Base Training   เป็นระบบ training ให้แก่พนักงานผ่าน website และ CD โดยให้พนักงานดำเนินการด้วยตนเองได้
 • Knowledge Management ระบบการจัดการฐานความรู้ผ่าน Website ที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้รวบรวมความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆเก็บไว้เป็น Know how ของบริษัท เป็นช่องทางเพื่อ Knowledge Sharing เพื่อเผยแพร่แก่พนักงานที่สนใจนำไปพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้ดีขึ้น    และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
 • e-Library    ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ บริการผ่าน website
 • Innovation การเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนรู้และคิดใหม่ทำใหม่เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ e-Learning

 1. สิ่งสำคัญคือการพัฒนาพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมไว้เสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้
 2. การรักษาความรู้ด้านต่างๆของบริษัทและนำไปพัฒนาเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนโดย:

http://www.e-hrit.com


ผู้เข้าชม : 8136 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys