Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เมื่อผู้บริหารต้องการ “การเปลี่ยนแปลง”

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบรรดาผู้บริหารองค์การ แต่เมื่อต้องทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดก็ตามมักเผชิญกับอุปสรรคนานา จนผู้บริหารหลายคนเคยกล่าวคำว่า “พวกนี้ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง”
       
       แต่เคยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดหรือไม่ว่าคนเหล่านั้น “ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง” หรือ “ไม่ต้องการถูกเปลี่ยนแปลง” เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วคนเรานั้นชอบการเปลี่ยนแปลงถ้าได้ประโยชน์ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์นั้นมักมาจากการที่คนเหล่านี้ไม่เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง หรือเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มภาระให้ตัวเอง นั่นก็คือความรู้สึกที่ไม่ได้ต้องการ “ถูกเปลี่ยนแปลง”
       
       การเปลี่ยนแปลงในองค์การอาจมองเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
       
       ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การจำแนกความแตกต่างของ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) ออกจาก “การพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” หรือที่นิยามในการพัฒนาองค์การกล่าวไว้ว่าเป็น การพัฒนาองค์การ ก็คือ การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Planned Change)
       
       “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) นิยามแรก เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่บางครั้งผู้บริหารอาจไม่สามารถคาดคะเนมาก่อน เช่น การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น ผู้บริหารไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ยาวนานแค่ไหน และรุนแรงเพียงใด หรืออาจเป็นได้ทั้งในแง่ดี เช่น รัฐมีการลดภาษีนำเข้าให้กับสินค้าบางประเภท เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้น แน่นอนผู้บริหารต่างต้องให้ความสนใจและดำเนินการบางประการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ก่อผลเสียหายต่อองค์การ หรือนำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนองค์การ
       
       ส่วน “การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์การ” เป็นกระบวนการที่เป็นการจัดทำอย่างเป็นระบบ โดยมีความตั้งใจของผู้บริหารองค์การที่ต้องการเห็น หรือฝันไว้ว่าอยากให้องค์การของเราเป็นอย่างไร (Vision) มีการเติบโตแค่ไหน เป็นผู้นำในธุรกิจเมื่อใด หรือเป็นองค์การที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับตัวบุคคล กลุ่มและองค์การ ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Planned Change) ตามที่เราปรารถนา มิใช่การบริหารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังเช่นนิยามการบริหารการเปลี่ยนแปลงแรก
       
       การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบแรกในปัจจุบันมักเรียกแตกต่างกัน เช่น เป็นการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบที่สองคือการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้กันอยู่ในการพัฒนาองค์การ (OD - Organization Development) ซึ่งขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาองค์การเท่านั้น
       
       จากนิยามการบริหารการเปลี่ยนแปลงข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาของการพัฒนาองค์การ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมิใช่น้อยเพราะ อาจเป็นการบริหารในยามที่องค์การประสบความสำเร็จอยู่ หรือมิได้เห็นความจำเป็นมากนักต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งต่างจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยามวิกฤติ ซึ่งผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้สัมผัสกับ “ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือ Sense of Urgency”
       ดังนั้นในการพัฒนาองค์การ ผู้บริหารจึงต้องวางแผนสร้าง ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง ให้บุคลากรเกิดความตระหนักใน “ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน” มิใช่ “จำเป็นที่ต้องถูกเปลี่ยน” ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากสุนทรพจน์ของผู้บริหารองค์การจำนวนมาก ในการกล่าวเปิดการประชุม สัมมนา เพื่อให้ข้อมูลแก่บุคลากรในการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การเข้าสู่การสมัครเพื่อชิงรางวัล การเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพื่อรับการรับรอง เป็นต้น ผู้บริหารมักกล่าวถึงความจำเป็นขององค์การที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงโน้น นี้ นั้น แต่เคยคิดหรือไม่ว่าบุคลากรที่จะได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเขากำลังเห็นสิ่งที่ท่านพูดว่าเป็นความไม่จำเป็น เห็นภาระในงาน แค่งานประจำก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว ยังเอาเรื่องพัฒนามาให้อีก การต่อต้านการถูกเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น
       
       ศาสตร์ของการพัฒนาองค์การจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนของการวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) ก่อนขั้นตอนของการวางแผน และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วม และเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ด้วยข้อมูล ปัญหา และหลักฐานต่างๆที่ทำให้เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง เห็นประโยชน์ที่ตัวคนเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนกระทั้งเข้าร่วมกระบวนการด้วยความเต็มใจ หรือบางครั้งกลายมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเองด้วยซ้ำไป
       
       ผู้บริหารจึงอย่าได้ลืมความสำคัญของการวินิจฉัยองค์การเพื่อการพัฒนาองค์การเป็นอันขาด มิฉะนั้นก็ได้แต่คิดหรือพูดว่า “คนพวกนี้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต”

ที่มา : ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

 


ผู้เข้าชม : 1761 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys