Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
เปิดใจกูรู 'TQM' 'Dr.Noriaki Kano' 'ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรบ้านคาโนช่วยได้'

เพราะเหตุใด ? องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด และอีกหลายองค์กรจึงต้องการได้รับรางวัลคุณภาพคาโน (KANO Quality Award)

รางวัลคุณภาพคาโนมีความสำคัญอย่างไร และแตกต่างจากมาตรฐานคุณภาพอื่น ๆ อย่าง ISO 9000, ISO 9001 หรือ TQA (Total Quality Award) อย่างไร ?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ "Prof.Dr.Noriaki Kano" ปรมาจารย์ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพต้นแบบของโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานคุณภาพหรือ Total Quality Management (TQM) และยังเป็นเจ้าของชื่อรางวัลคุณภาพคาโนได้เดินทางมาเมืองไทยพร้อมทั้งเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษในหลายประเด็นที่ผู้สนใจทฤษฎีบ้านคาโนและผู้ใส่ใจเรื่อง TQM อยากรู้

"ดร.คาโน" บอกว่า จากการที่เข้ามาสัมผัสกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยระยะหนึ่งพบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยจะขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 9001 ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นจุดหัวใจสำคัญของ ISO จะเน้นไปที่การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก แต่ ISO ก็ยังเป็นซับเซตหรือกลุ่มย่อย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่เรียกกันว่า TQM (Total Quality Management)

ซึ่งผู้รับผิดชอบเรื่อง TQM ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเท่านั้น แต่เป็นผู้บริหารทุกระดับในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน คนที่อยู่หน้าสายงานผลิตโดยตรง

TQM จึงไม่ได้เป็นเพียงเป็นการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรไปทิศทางที่ต้องการ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรในทุก ๆ ด้านด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การพัฒนาตลาดใหม่ ๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือระหว่างบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตร

"ในการนำ TQM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแนวคิดด้านคุณภาพมาใช้ เพราะ TQM นอกจากจะให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้วยังให้ความใส่ใจกับผลกำไรของบริษัทไป พร้อม ๆ กันด้วย"

ด้วยเหตุนี้ "ดร.คาโน" จึงมองว่า TQM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางที่เรียกว่าเอสเอ็มอี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

"ในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมให้ อุตสาหกรรมดำเนินกิจกรรม TQM มานานกว่า 60 ปี ใช้ชื่อว่า Deming Prize เป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กรที่น่าชื่นชม ตรงนี้จึงถือเป็นความท้าทายของผู้บริหารองค์กรที่จะสมัครขอรับรางวัลนี้"

สำหรับประเทศไทย "ดร.คาโน" บอกว่า หลังจากที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ผลักดันให้องค์กรไทยนำระบบบริหาร TQM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรมากว่า 20 ปี ก็ได้เล็งเห็นว่าน่าจะจัดตั้ง KANO Quality Award ขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการประเมินองค์กรที่บริหารด้วย TQM และเปิดโอกาสให้องค์กรในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ที่มากกว่านั้นยังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่สามารถบรรลุความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพขององค์กร

ในปี 2551 จึงได้นำร่อง มอบรางวัล KANO Quality Award แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยทาง สสท.ได้จัดทำแนวทางในการให้รางวัลไว้ค่อนข้างดี โดยแบ่งรางวัลออกเป็นระดับชั้น เริ่มต้นจาก Certificate Improvement, Bronze Award, Silver Award, Golden Award และ Diamond Award

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ต่าง ๆ มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล อาทิ ดนัย สุภาชนะ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส บริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด, รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคนอื่น ๆ อีกหลายท่าน

"ดร.คาโน" บอกว่า เรื่องของ TQM นอกจากจะเป็นระบบบริหารจัดการคุณภาพ ในปัจจุบันได้มีสิ่งที่บวกเพิ่มเติมเข้ามา นั่นคือคำว่า change การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการที่ดีจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่

วันนี้ TQM จึงมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมในทุกมุมมองของธุรกิจ มีระบบที่เป็นกลไกสำหรับการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงานหน้างาน

ด้านทิศทางและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ นอกเหนือจากมีกระบวนการในการกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจแล้วยังมีกลไกทำให้ผู้ทำงานมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งเชื่อมโยงงานในแต่ละหน้าที่ต่อเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการบรรลุ

ด้านการบริหารงานประจำวันที่เป็น ความรับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยงาน ก็มีกลไกในการติดตาม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ด้านองค์ความรู้และเครื่องมือ ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจที่ให้ความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้แต่ละงานบรรลุความสำเร็จ เช่น การค้นหาความต้องการของลูกค้า เครื่องมือการแปลงความต้องการของลูกค้ามาสู่การพัฒนาสินค้าและบริการ เครื่องมือการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ฯลฯ

ด้านการทำงานร่วมกับผู้ส่งมอบ ระบบ TQM จะช่วยเป็นเบ้าหลอมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยมี มุมมองที่ยึดมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คู่ค้า สังคมและพนักงาน

"รางวัลคาโนเป็นการผสมผสานจุดเด่นของ 3 รางวัลเข้าด้วยกัน คือ จุดแข็งของรางวัล TPM, TQA และ Deming Prize รางวัลคาโนจึงเป็น The best of the best"

ดังนั้น องค์กรที่ได้รับคาโนในระดับ Golden Award ถือว่าสุดยอดแล้ว ถ้าองค์กรไหนไปได้ถึงระดับ Diamond Award จะเป็นองค์กรที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ

ซึ่ง "ดร.คาโน" ทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ตาม บ้านคาโนหลังนี้ช่วยได้

วันนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรที่เดินตามแนวทาง TQM จะโดดเด่นเป็นที่น่าจับตาของเพื่อนร่วมทาง

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4248:  ประชาชาติธุรกิจ หน้า 35


ผู้เข้าชม : 3684 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys