Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
HR Focus from Family to Professional Organization

ผลจากการสำรวจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อกลางปี 2553 พบว่ามีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทจำกัดในประเทศไทยจำนวน 337,881 ราย ที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และมีแนวโน้มที่ต้องปรับตัวมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AFTA ในปี 2558 ในอนาคตอันใกล้นี้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ต้องมีการปรับตัวในการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจใน Red Ocean ที่จะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้
       
       หนึ่งในวิธีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญขององค์กรต่างๆ ก็คือการปรับรูปแบบการบริหารจัดการจากธุรกิจที่บริหารงานด้วยระบบครอบครัว (Family Business) มาเป็น การบริหารจัดการองค์กรโดยพนักงานที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพในรูปแบบ “Professional Organization” ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารธุรกิจที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังเช่น กลุ่มซีพี กลุ่มชินคอร์ป กลุ่ม TCC ฯลฯ เป็นต้น
       
       ปัจจัยสำคัญประการแรกที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้มุ่งสู่การเป็น “Professional Organization” ก็คือ การให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งของธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ได้ หากธุรกิจต้องการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
       
       สำหรับผู้บริหารสิ่งที่ควรให้ความสำคัญประการแรกก็คือ การประเมินความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตนเอง ซึ่งการประเมินความพร้อมของพนักงานสามารถทำให้ผู้บริหารทราบได้ว่า ใครจะเป็น Future Leader ในอนาคตของบริษัทฯ และใครจะเป็น Old Timer ที่ไม่สามารถไปต่อกับองค์กรได้
       
       ที่สำคัญยิ่งหากกลุ่ม Old Timer เป็นกลุ่มพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญที่คอยขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Strategic Job) ด้วยแล้ว นี่คืออุปสรรคและปัญหาใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “Professional Organization”
       
       จากนั้น ผู้บริหารก็ควรพิจารณาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองสำคัญ (Human Resource Focus) 5 ด้าน ดังนี้
       
       1. การเลือกคนที่มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กร (How talent are selected?)
       
       ผู้บริหารต้องตั้งเป้าหมายการคัดเลือกพนักงานให้ชัดเจนว่าต้องการพนักงานที่มีความสมรรถนะ ความสามารถ (Competency) แบบใดที่จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นจึงดำเนินการหาคนที่เหมาะสม ที่จะสามารถขับเคลื่อนงานในปัจจุบันและงานที่ท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ที่สำคัญอีกประการคือ การวิเคราะห์กลุ่มงานที่เป็นกลยุทธ์ (Strategic Job) ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการประเมิน Competency ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน Strategic Job ด้วย และในกรณีที่ความสามารถของคนกลุ่มนี้ไม่เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องนำพนักงานจากภายนอกที่เป็น Mid-Career เข้ามาในองค์กรด้วย
       
       2. การบริหารคนให้เชื่อมโยงและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ (How people are serve Organization target?)
       
       ผู้บริหารควรมีการทบทวนบทบาท + หน้าที่ (Role + Responsibility) ของตำแหน่งงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงบทบาท + หน้าที่ และความคาดหวังที่องค์กรมีต่อตัวพนักงาน ทั้งนี้ เครื่องมือในการบริหารจัดการในรูปแบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator) จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานและองค์กรเข้าใจเป้าหมาย สิ่งที่ต้องทำ (What to do) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการให้คำแนะนำ ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้พนักงานยอมรับแนวทางการจัดการในรูปแบบนี้ได้มากขึ้น
       
       3. การสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์การ (How motivate people?)
       
       ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยปรับรูปแบบให้เป็นไปตามแนวคิดของการจ่ายค่าตอบแทนตาม Performance เป็นหลัก (Performance Base Pay) ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรที่รูปแบบเป็นครอบครัวจะเน้นในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ตามระยะเวลาการทำงาน ยิ่งอยู่นานจ่ายผลตอบแทนสูง ขึ้นเงินเดือนตามฐานค่าจ้าง
       
       อย่างไรก็ตามวิธีการแบบนี้จะไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivate) กับพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยองค์กรควรจะปรับรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้ชัดเจน เพื่อสามารถใช้ค่ากลาง(Midpoint)มาบริหารค่าจ้างเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่โดดเด่น
       
       4. การพัฒนาคนให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (How People are Developed?)
       
       เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการนำแนวทาง Competency based Development มาใช้ โดยการกำหนดความสามารถดังกล่าวอาจเริ่มต้นในระดับ Core และ Function เริ่มต้นจากตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจก่อนเป็นเบื้องต้น อาทิเช่น Sale , Production เป็นต้น
       
       หลังจากนั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาความสามารถซึ่งหลายองค์กรจะให้ความสำคัญกับรูปแบบของ Classroom training เป็นหลัก ในทางปฏิบัติธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ในการพัฒนาความสามารถ อาทิ การใช้ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเองมาเป็นผู้สอน On the job training, ระบบพี่เลี้ยง.การมอบหมายงานโครงการ เป็นต้น และที่สำคัญต้องสามารถประเมินความสามารถที่เพิ่มขึ้นของพนักงานได้ ต้องเห็นความสามารถที่เพิ่มขึ้น(Development Progress) โดยเฉพาะตำแหน่งงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดังที่กล่าวมาในข้างต้น
       
       5. การรักษาและสร้างความผูกพันให้กับคนในองค์กร (How to retain people?)
       
       ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงองค์กร แน่นอนย่อมมีพนักงานบางกลุ่มอาจจะกังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้บริหารจำเป็นต้องสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างมีทิศทางเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ขององค์กร การสื่อสารในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร การพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยน รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพนักงาน นอกจากนี้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้น การมอบอำนาจ การให้รางวัลและการยกย่อง การดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิด เป็นต้น แนวทางดังกล่าวนี้จะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีขวัญกำลังใจที่สูงขึ้น ไม่กังวล ท้อถอยจนลาออกจากองค์กร
       
       รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 ด้านนี้ จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไปสู่การบริหารงานในรูปแบบ “Professional Organization” ที่จะทำให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้บริหารไม่ต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา และไม่ต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับปัญหาในการดำเนินธุรกิจในตอนเที่ยงคืน เพราะพนักงานที่เป็นมืออาชีพทั้งหมดในองค์กรของท่านจะช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 

โดย บวรนันท์ ทองกัลยา
       ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด และ
       กรรมการผู้จัดการ บริษัท Human Resource Share Services (Thailand)

 

 ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 20 กันยายน


ผู้เข้าชม : 1636 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys