Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์

ในโลกนี้มีผู้คนที่ประสบความสำเร็จอยู่ทุกที่ทุกเวลา แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จของแต่ละคนนั้นย่อมไม่ได้มาอย่างง่ายๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรนำมาศึกษาเพื่อเป็นบทเรียน และแบบฝึกหัดให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป
       
       มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต 1,000 คนจากทั่วโลก เพื่อให้รู้ว่าคนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตควรฝึกทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง? ผลสำรวจชี้ชัดว่า คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ต้องมีทักษะแห่งความสำเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1.ทักษะด้านความรู้ (Technic Skill) 2.ทักษะด้านการคิด (Thinking Skill) และ3.ทักษะด้านคน (Human Skill)
       
       ผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหนึ่งพันคนเห็นพ้องต้องกันว่า ทักษะสำคัญที่สุดคือ “ทักษะการคิด” เพราะบทบาทของทักษะการคิดจะทำหน้าที่ดึงเอาทักษะความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามโจทย์และสถานการณ์ต่างๆ และเมื่อทักษะการคิดเป็นอย่างไร ทักษะด้านคนก็มักจะเป็นอย่างนั้น เช่น คนคิดบวกก็มักจะพูดบวก และมีการกระทำที่สร้างสรรค์ดีงาม เป็นต้น
       
       ส่วนคนที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์มาก แต่ไม่ได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ก็จะไม่สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ได้เต็มที่ เพราะคิดได้ไม่คล่อง
       
       ทักษะการคิดที่ได้รับการยอมรับว่าทำให้เกิดความสำเร็จคือ “การคิดสร้างสรรค์” (Creative Thinking) ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ และฝึกฝนได้
       
       การคิดได้เก่ง คิดได้คล่อง คิดได้หลายทาง คิดนอกกรอบ และคิดอะไรใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด คือคำตอบและคำจำกัดความของคำว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ และแม้จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจังในระบบการศึกษา
       
       ที่สำคัญคือ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหากมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะสามารถพัฒนาชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง สามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
       
       “ความคิดสร้างสรรค์” นอกจากสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้แล้ว ยังสามารถส่งเสริมบรรยากาศของการคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งแก่ตนเองและสังคมรอบข้าง ด้วยสูตรลับ 4 X 4 การสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์และภาวะผู้นำสร้างสรรค์ (Creative Leader) ในองค์กร
       
       การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศสร้างสรรค์สามารถทำได้ โดยแบ่งเป็น ปัจจัยภายนอก 4 ประการ และปัญจัยภายใน 4 ประการ
       
       สำหรับปัจจัยภายนอก หมายถึง สิ่งที่ต้องแสดงหรือกระทำกับผู้อื่น มีดังนี้
       
       ประการแรก - อย่าตัดสินใจหรือประเมินสิ่งที่คนอื่นทำหรือคิด เพราะการประเมิน และการตัดสินใจมักจะนำเราไปสู่กรอบความคิดเดิมๆ เสมอ ทำให้ไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ รวมทั้งทำให้ผู้อื่นไม่กล้าคิดอะไรใหม่ ๆ เมื่อหลีกเลี่ยงข้อนี้ก็จะให้เรา และผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง สามารถคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น
       
       ประการที่สอง - ยอมรับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข การทำอะไรที่แตกต่าง หรือทำอะไรใหม่ๆ มักจะทำให้รู้สึกว่าผิดปกติ อันตราย ไม่ปลอดภัย เพราะชีวิตประจำวันเรามักคุ้นเคยกับสิ่งที่เคยทำและเคยคิดมานานๆ แต่เชื่อไหมว่า การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขในเรื่องที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นการส่งเสริมความคิดของคนอื่น และตัวเราให้กว้างมากขึ้นได้
       
       ประการที่สาม - การเข้าใจอย่างแท้จริง จะทำให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย และกล้าเปิดใจเพื่อยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ
       
       ประการที่สี่ - ให้อิสระกับผู้คนในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผลลัพท์ที่ได้จะคุ้มค่ามากกว่า คิดและทำคนเดียวอย่างมากมาย
       
       ส่วนปัจจัยภายใน (Seft Development) ที่ควรปฎิบัติเพื่อมุ่งสู่ความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง มี 4 ข้อง่ายๆ ดังนี้
       
       ข้อแรก ปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ
       
       ข้อสอง รู้จักประเมินใจตัวเอง โดยไม่เอาสิ่งที่ผู้คนบอกมา หรือได้ยินมาเป็นอารมณ์
       
       ข้อสาม เริ่มคิดอะไรใหม่ กล้าคิดวิธีการใหม่
       
       และข้อสี่ ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง Make it happen !!

ที่มา:ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์: วันที่ 25 สิงหาคม 2553

 


ผู้เข้าชม : 1818 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys