Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรารถนาให้เจ้านายเข้าใจ
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกท่านครับ ท่านเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยมีใครบอกท่านไหมครับว่า ท่านทำงานในลักษณะ“ ปิดทองหลังพระ” ท่านรู้สึกอย่างไรกับคำสี่คำนี้ครับ? จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า เจ้าของกิจการหรือเจ้าของสถานประกอบการ หรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กร โดยส่วนใหญ่ มักจบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรม, สาขาการบริหารจัดการ, สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาการขายและการตลาด ซึ่งจะมีบุคลิกภาพ ทัศนคติ แนวคิด การตัดสินใจที่แตกต่างจากนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล กล่าวคือ มองการบริหารโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ หลักวิศวกรรมศาสตร์ ต้องคำนวณเป็นตัวเลขได้ เป็นตรรกศาสตร์ คิดถึงการคืนทุน ( Return on Investment ) คิดถึงกำไร คิดถึงความเจริญก้าวหน้าของกิจการและความมั่นคงขององค์กร ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติ ของนักลงทุนหรือเจ้าของกิจการ แต่โดยธรรมชาติของนักบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว มักจะมองการบริหารเป็น 2 มิติ คือ เป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลปะ รวมทั้งศาสตร์ทุกๆ ศาสตร์ต่างก็ต้องผสมผสานกันในทางการบริหาร แต่สิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือ ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือที่เรียกติดปากติดหูกัน คือ ฝ่ายบุคคล มักถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าของกิจการ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการสรรหา-ว่าจ้างบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การบริหารค่าจ้าง-เงินเดือนที่ยุติธรรมและแข่งขันได้ การจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การจัดระบบธุรการให้มีประสิทธิภาพ และอีกหลายภารกิจที่สำคัญๆ อย่างยิ่ง ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายพอเป็นสังเขป ถึงประเด็นที่ได้เกริ่นไว้ ดังต่อไปนี้ครับ

ภารกิจของการสรรหา-ว่าจ้าง

 • เมื่อเริ่มก่อตั้งกิจการ  ฝ่ายบุคคลก็จะมีหน้าที่รับสมัครบุคลากรเข้ามา  ร่วมงานกับองค์กร  โดยฝ่ายบุคคลจะต้องร่วมวางแผนกำลังคน ( Manpower Planning )  กับเจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารก่อน  ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )  ประเมินค่างาน ( Job Evaluation ) เพื่อจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานและคุณสมบัติของผู้สมัครงาน (Job Description and Job Specifications) เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร
 • นอกจากนี้  ฝ่ายบุคคลจะต้องวางแผนในการรับสมัครบุคลากรให้ทันเวลา เหมาะสม  และมีคุณภาพ  คัดเลือกแหล่งที่จะสรรหาบุคลากร  ใช้งบประมาณ    ในการสรรหาบุคลากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  สัมภาษณ์บุคลากร เพื่อค้นหาคนเก่ง  คนดี  ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และความสามารถอย่างสูงในการสัมภาษณ์   และจากประสบการณ์การทำงานทางด้านทรัพยากรบุคคล  เรายังคงพบเห็น  การสัมภาษณ์งานจากฝ่ายบริหารหรือผู้จัดการต้นสังกัด  ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน  โดยขาดการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์แบบไม่มีทิศทาง  สอบถามผู้สมัครงานไม่ตรงประเด็น  ใช้ความพึงพอใจส่วนตัวในการคัดเลือก ( First Impression )  เข้าข่าย “ อยากได้คนเก่งและคนดี  แต่ไม่อยากเสียเวลา ”
 • ในขณะที่รับสมัครบุคลากร  ฝ่ายบุคคลก็จะต้องตรวจสอบประวัติของผู้มาสัมภาษณ์  ตรวจสอบเอกสารในการสมัครงาน  ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์   ไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  จัดทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และหากพนักงานผู้ทดลองงานไม่ผ่านการทดลองงาน  ฝ่ายบุคคลก็ต้องดำเนินการแจ้งพนักงานผู้ทดลองงานให้ทราบ  น้อยนักที่ผู้จัดการต้นสังกัดหรือหัวหน้างานโดยตรง จะรับอาสาจัดการในเรื่องนี้  ส่วนเรื่องดีๆ เช่น การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง   การพิจารณาโบนัส  ผู้จัดการต้นสังกัดหรือหัวหน้างาน  มักจะอาสา เป็นผู้แจ้งให้กับพนักงานในสังกัดของตนทราบด้วยตนเอง

ภารกิจของการฝึกอบรมและพัฒนา

 • เมื่อรับพนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรแล้ว  ฝ่ายบุคคลก็จะต้องดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ  คณะผู้บริหาร  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานสวัสดิการ  นโยบายคุณภาพ  และความปลอดภัยในการทำงาน
 • พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน  ฝ่ายบุคคลและผู้จัดการต้นสังกัด  ก็จะต้องวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล  (  Individual Development  Plan ) และเส้นทางการฝึกอบรม  ( Training Roadmap )  ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ( Business Plan )  และ วิสัยทัศน์ขององค์กร ( Vision )  อีกทั้ง  ฝ่ายบุคคล  ผู้จัดการต้นสังกัดและผู้บริหารจะต้องร่วมกันกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน  ( Career Path )  และสร้างพนักงานทดแทนตำแหน่งงาน  ( Successor )  ให้กับองค์กร อย่างมีระบบและประสิทธิภาพอีกด้วย
 • เวลาที่จะต้องวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในองค์กร(Training Needs Analysis ) เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ  ฝ่ายบุคคลและผู้จัดการต้นสังกัด ก็จะต้องวิเคราะห์ร่วมกันและนำเสนอแผนการฝึกอบรมประจำปี

               ( Annual Training  Year  Plan )  ซึ่งในหลายๆ ครั้งที่ผู้จัดการต้นสังกัด  มิได้ให้ความ สำคัญกับการวิเคราะห์หรือการค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในสังกัด ของตนเองเท่าที่ควร  ฝ่ายบุคคลมักจะได้รับ  Training Wanted จากผู้จัดการต้นสังกัด  มากกว่า Training Needs  ที่จำเป็นต่อการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานที่สอดคล้องกับ แผนธุรกิจ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน และนอกจากนี้ผู้จัดการต้น สังกัดบางท่านก็มิได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมหน้างาน ( On the Job Training )  ให้กับพนักงานอย่างจริงจัง  มักจะปล่อยให้พนักงานเรียนรู้เอง แบบผิดๆ ถูกๆ ตามยถากรรม ซึ่งสุดท้าย  เมื่อพนักงานไม่เก่ง  ทักษะ  ความรู้  ความสามารถคงเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลง  ฝ่ายบุคคล ก็จะถูกตำหนิว่า  คัดเลือกและสรรหา-ว่าจ้าง พนักงานที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาในองค์กร  ทำให้ภารกิจงานของฝ่ายอื่นๆ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้

ภารกิจของการบริหารค่าจ้าง-เงินเดือน

 •  ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  การบริหารค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานโดยฝ่ายบุคคลจะต้องยึดถือหลัก 3 ประการ คือ ยุติธรรม เสมอภาคและแข่งขันได้ ในหลายๆ  องค์กร  ยังคงให้ฝ่ายบุคคลดูแลในเรื่องดังกล่าวนี้   ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีให้กับพนักงาน  การติดตามเรื่องบัตรเอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียมบัตร  การกดเงินไม่ออก   การกดรหัสเอทีเอ็มผิด  บัตรเอทีเอ็มหาย  การแจ้งอายัดบัตร หรือสมุดบัญชี ของพนักงาน   เป็นต้น
 •  นอกเหนือไปจากนี้   ฝ่ายบุคคลก็จะต้องคิดค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ  ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ค่ากะ ค่าอาหาร  เบี้ยขยัน  ค่ารถ  ค่าน้ำมัน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทาง  และอีกสารพัดอย่าง  ให้กับพนักงาน ซึ่งห้ามผิดพลาดหรือผิดไม่ได้   หากผิดพลาดเมื่อใด ฝ่ายบุคคลก็จะถูกมองว่า  ไม่ละเอียดรอบคอบ ไม่ซื่อสัตย์  ไม่น่าไว้วางใจ  สารพัดที่จะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์
 •   และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ  การปรับอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือน การ พิจารณาโบนัส  ให้กับพนักงาน  ซึ่งฝ่ายบุคคล จะต้องวางระบบการบริหารจัดการให้กับองค์กร  เพื่อให้การดำเนินการในเรื่อง เกี่ยวกับค่าจ้าง-เงินเดือนนี้  มีประสิทธิภาพ   และเมื่อใดก็ตามที่พนักงาน รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมหรือ ความไม่โปร่งใสในการปรับ อัตราค่าจ้างหรือการพิจารณาจ่ายโบนัสในแต่ละปี   ผู้จัดการต้นสังกัดของ พนักงาน ผู้นั้น  ก็มักจะอ้างว่า  เขาหรือเธอมิได้เป็นผู้พิจารณาตัดเกรดหรือลดทอนอัตราเงินเดือน  หรือ โบนัสของพนักงาน  แต่เป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดำเนินการ

ภารกิจของการจัดสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์

 •  องค์กรที่น่าสนใจในการเข้าร่วมงานด้วย  ร้อยทั้งร้อย  จะมีการจัดสวัสดิการที่โดดเด่นและล้ำหน้าเหนือองค์กรอื่นๆ   ซึ่งภารกิจในการจัดสรรสวัสดิการ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอาหาร  รถรับ-ส่ง เครื่องแบบพนักงาน  เบี้ยขยัน  ค่ากะ  รางวัลอายุการทำงานนาน  รางวัลไม่ป่วย สาย ลา ขาดตลอดปี ค่ารักษาพยาบาล  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประกันชีวิต  และอื่นๆ หลายประการ  ล้วนแล้วแต่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล  ที่จะต้องดูแล   เอาใจใส่  ปรับปรุงแก้ไข  และนำเสนอสวัสดิการที่เหมาะสมกับองค์กรและพนักงาน   อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 •  เวลาที่พนักงานจะต้องเบิกสวัสดิการต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  ฝ่ายบุคคลก็จะต้องเป็นผู้จัดระบบการเบิกจ่ายให้รวดเร็ว  ถูกต้อง  ทันอกทันใจ  พนักงานทุกคน  และบางเรื่องฝ่ายบุคคลก็จะถูกครหาว่าเข้าข้างฝ่ายนายจ้าง  ไม่ยอมเสนอหรือตัดสวัสดิการบางอย่างออกไป  ทำให้พนักงานไม่ได้รับสวัสดิการที่ดี
 •  ภารกิจที่ยากที่สุดในงานของฝ่ายบุคคล  ก็คืองานแรงงานสัมพันธ์  ซึ่งหมายถึงการสร้างสัมพันธภาพหรือความรู้สึกที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  การจัดกิจกรรมให้พนักงาน  มีความสุขและสนุก กับการทำงานในองค์กร  การประสานรอยร้าวระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน  การดูแลในเรื่องของ กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายกรณีในองค์กร  เช่น พนักงานทะเลาะวิวาทกัน  พนักงานเสพยาบ้า  พนักงานขาดงาน  พนักงานดื่มสุราในขณะปฏิบัติงาน
  พนักงานลักทรัพย์ของนายจ้าง  ดูแล้วจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้าง ทุกคนในองค์กร  ก็เป็นภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลอีกเช่นกัน

ภารกิจของการงานธุรการ

 •   หลายท่านมองว่างานธุรการไม่มีความสำคัญ  เป็นงานของเสมียน  เป็นงานที่ไม่มี คุณค่า  จริงๆ แล้วทุกๆ งานมีคุณค่าและความสำคัญในตัวของมันเองครับ  เช่นเดียวกับงานธุรการ  ที่จะต้องบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ  ทันเวลาและ ถูกต้องตามกฎหมาย  เช่น  งานเอกสารที่จะต้องส่งให้กับ สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน  งานเอกสารสรรพสามิต  งานเอกสารของสรรพากรงาน เอกสารที่จะต้องส่งให้กับสำนักงานประกันสังคม  เป็นต้น
 •   งานบางเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานโดยตรง  หากฝ่ายบุคคลดูแลไม่ทั่วถึงก็อาจเกิดปัญหาและกลายเป็นเรื่องใหญ่ในทันทีทันใด  เช่น  ห้องส้วมเต็ม  น้ำประปาไม่ไหล  ไฟฟ้ ดับ  โทรศัพท์เสีย  เป็นต้น
 •   ในส่วนของงานสำนักงาน  ฝ่ายบุคคลก็จะต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรสาร  เครื่อง โรเนียว  กระดาษ  พริ้นเตอร์  โต๊ะ  เก้าอี้ทำงาน  โทรศัพท์  เครื่องคอมพิวเตอร์   ซึ่งจะต้องคำนึงถึงการใช้งานอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    ซึ่งในบางครั้ง  ผู้ที่ทำงานให้ฝ่าย / แผนก หรือหน่วยงานอื่นๆ จะไม่เข้าใจในภารกิจและความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคล  ที่ต้องเป็นตัวแทนในการดูแลทรัพย์สินและงบประมาณ แทนนายจ้างด้วยครับ
   

               จากการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  จะเห็นได้ว่า  ภารกิจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบุคคล  ที่ทุกๆ ท่าน     เรียกขานกันนั้น  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะในปัจจุบัน ความสำเร็จและความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร  เขาวัดกันที่  ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของ  “คน”  ในองค์กรครับ  ซึ่งเป็นภารกิจและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน  ในสายงานทรัพยากรบุคคล  และมิใช่ว่า ทุกๆ คนจะสามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนี้ได้  พนักงานท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสายงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ปัจจุบัน  จงภาคภูมิใจ   เถอะครับว่า  สิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลอยู่  ณ ขณะนี้  เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า   เป็นอย่างยิ่ง   และหากวันใดที่ท่านปฏิบัติงานในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีความรู้สึกท้อแท้  รู้สึกว่าเจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร ไม่เข้าใจในการทำงานของท่าน  ก็ลองนำบทความนี้ ให้เจ้านายของท่านได้อ่าน   เจ้านายของท่าน   ก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า  “นี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรารถนาให้เจ้านายเข้าใจ”  ซึ่งมีความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจอื่นๆ  ในองค์กร ของท่านเลยครับ

เขียนโดย  :  สมชาย  หลักคงคา
E-Mail :    somchailak@hotmail.com


ผู้เข้าชม : 1615 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys