Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
ทางต่างระดับระหว่าง "ผู้จัดการ HR" และ "ผู้นำ HR"

 ผู้เริ่มต้นเดินเข้ามาในเส้นทางสายอาชีพ HR ต่างต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางของการเป็น ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "ผู้จัดการ HR" (HR Manager) หรือผู้อำนวยการ HR ก็ตาม แต่เมื่อลองคิดดูจริงๆ แล้วจะมีกี่คนที่สามารถประสบความสำเร็จในการเป็น "ผู้นำ HR" (HR Leader) ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านทรัพยากรบึคคลที่ยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรได้
       
       ผู้จัดการแตกต่างจากผู้นำ เพราะ "ผู้จัดการ" ถูกกำหนดขึ้นในองค์กรให้มีอำนาจโดยตำแหน่ง และได้รับความคาดหวังในหน้าที่เฉพาะเจาะจง เพื่อมุ่งเน้นในการควบคุมและการตัดสินใจ ส่วน "ผู้นำ" นั้นไม่ได้รับมอบอำนาจทางสายงานโดยตรง แต่มี "อิทธิพลจูงใจเชิงสร้างสรรค์" (influence) ต่อ "ผู้ตาม" เพราะมีบทบาทที่กว้างกว่า โดยเน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่ม ซึ่งเกิดจากพื้นฐานของความไว้วางใจ (trust) และความถูกต้อง (integrity) ที่มาจากค่านิยม (values) ต่างๆ ของเขาที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งหลาย และเป็นที่น่าเสียดายว่าร้อยละ 80 ถึง 90 ของผู้จัดการ HR มักจะลงเอยอยู่กับบทบาทดังกล่าวจนกระทั่งออกจากการทำงานหรือเกษียณอายุ โดยไม่ได้เข้าไปมีบทบาทเป็นผู้นำ HR กับเขาแต่อย่างไร
       
       ในทางลบ "อุปสรรค" อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ ผู้จัดการ HR ไม่สามารถยกระดับตัวเองมาเป็น ผู้นำ HR ได้แก่ การที่พวกเขาไม่สามารถพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของตนให้พิเศษและแตกต่างกว่าผู้อื่น และ การที่องค์กรของพวกเขาไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของเขาในเชิงกลยุทธ์ได้ ส่วนในทางบวก "ปัจจัยเกื้อหนุน" สามประการหลักๆ ต่อไปนี้จะสามารถนำพา ผู้จัดการ HR ไปสู่การเป็น ผู้นำ HRได้
       
       1.สมรรถนะของผู้นำ HR และของ CEO มีช่องว่างที่ไม่ต่างกันมาก
       
       สมรรถนะหลักของ CEO ในที่นี้ก็คือ การนำและการพัฒนาผู้อื่นในองค์กร ซึ่งคุณสมบัติของ ผู้นำ HR ก็ไม่ควรต่างกัน ที่ต้องเน้นถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่เร็วและชัดเจน สามารถอ้างอิงกิจกรรมและผลประกอบการต่างๆ เป็นตัวเลขได้ เข้าใจและเข้าถึงกลยุทธ์ต่างๆ มีทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถโยงใยความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ในองค์กรที่มีความซับซ้อน มีความอดทนในกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับคน สามารถทำงานกับกลุ่มที่มีความหลากหลายในองค์กรได้ มองโลกในเชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ ผู้นำ HR จะต้องรู้จักวิธี "ทำช่องว่างในด้านต่างๆ นั้นให้แคบลง" โดยสามารถพูดจาภาษาเดียวกันกับ CEO ได้ทั้งทางเรื่องธุรกิจและเรื่องคน ผู้นำ HR ควรรู้ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับคนและองค์กรของ CEO เป็นอย่างดี
       
       2.ภาวะผู้นำของผู้นำ HR มีความเชื่อมโยงกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
       
       อาจกล่าวได้ว่า ผู้นำ HR เป็นผู้มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยที่คุณสมบัติการเป็นผู้นำของเขาต้องสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของคนในองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่ถือเป็นมาตรฐานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร และ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้นๆ ในที่นี้ ผู้นำ HR ต้องมีจริยธรรม คุณธรรม และ ความชอบธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น เคารพในตัวของทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงส่วนใดขององค์กร "เข้าหา เข้าถึง และ เข้าใจผู้ตามของเขา" ให้ความสำคัญและยกย่องผู้ที่ทำความดี มีความกล้าและความมั่นใจในการเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับคน ฯลฯ
       
       3.วิสัยทัศน์ของผู้นำ HR สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
       
       ภาพฝันส่วนตัวหรือการมองไปในวันข้างหน้าของผู้นำ HR ต้องเป็นสิ่งที่สามารถบอกให้เห็นว่าองค์กรอยากจะเป็นอะไร หรืออยากอยู่ตรงไหนในอนาคต และสิ่งที่สำคัญก็คือ "ทิศทางในอนาคต" ของ ผู้นำ HR และขององค์กรจะต้องเป็นเส้นทางขนานกันไป โดยการมองจุดหมายปลายทางร่วมกัน ผู้นำ HR ในฐานะนักกลยุทธ์นั้นต้องมีความเป็น "เชิงรุก" โดยธรรมชาติซึ่งจะแตกต่างจากงานระดับปฏิบัติการ HR ทั่วไปที่เป็น "เชิงรับ" ดังนั้น ผู้นำ HRในที่นี้ต้องสามารถท้าทายในหลักการของการจัดการและพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์ (strategic HR management and development) กับผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรได้
       
       "ภาวะผู้นำ" จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารหรือต่อตัวผู้จัดการ HR เอง เพราะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นความสำเร็จที่เป็นเลิศและความแตกต่างอันนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืนโดยใช้ "คน" ในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน และอาจกล่าวได้ว่าผลการปฏิบัติงานขององค์กรจะดำเนินไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผู้นำ HR ที่สามารถโลดแล่นอยู่บน "เส้นทางระดับกลยุทธ์สายต่างๆ ขององค์กร" นั่นเอง

ที่มา: ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ : วันที่ 17 สิงหาคม 2553


ผู้เข้าชม : 1332 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys