Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
วิสัยทัศน์ผู้นำกับองค์กรเพื่อชาติ

จากงานสัมมนาครบรอบ 19 ปี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 สมาคมนักศึกษาเก่าของคณะเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ "HR อมตะ" เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร สังคม และในที่สุดสามารถส่งต่อถึงการพัฒนาประเทศ
       
       หากพิจารณาตาม นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของ McLean & McLean (2001) ที่พยายามหานิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นสากล โดยทำการวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านนี้กว่า 12 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) จนได้นิยามที่เป็นสากล คือ
       
       "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่หรือจัดทำขึ้นในระยะยาวเพื่อการพัฒนาความรู้ในงาน ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถในการผลิตผลงาน และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใหญ่ โดยหวังให้เกิดผลส่วนบุคคล กลุ่ม/ทีมงาน อันจะนำพาซึ่งประโยชน์ขององค์กร ชุมชน ประเทศ และท้ายที่สุดคือเพื่อมนุษยชาติ"
       
       มีการสะท้อนแนวคิดข้างต้นจากมุมมองผู้นำองค์กรระดับชาติที่มาเป็นองค์ปาฐกในวันนั้น คือ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พูดถึงการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยจากมุมมองการพัฒนาองค์กรภาคเอกชน โดยนำเสนอ แนวคิด "รัฐบาลทางขวาง" ไว้อย่างน่าสนใจ อันหมายถึงรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนให้เอกชนเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังของชาติได้
       
       ด้วยการหยิบยกตัวอย่างหลายๆ ประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ซึ่งเห็นได้ว่ามาจากการมีภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนั้น หากประเทศไทยมีองค์กรเอกชนที่เติบโตไปเรื่อยๆ อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจของประเทศก็จะยั่งยืนเข้มแข็ง
       
       เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะงานด้าน HR (Human Resource) จึงเป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นเรื่องสำคัญเท่ากับเรื่องของชาติไม่ใช่เรื่องขององค์กรหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
       
       คุณก่อศักดิ์ ตั้งคำถามว่า "จะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างไรให้องค์กรแข็งแกร่ง?"
       
       ในทัศนะของท่านเชื่อว่า "อยู่ที่มุมมองของผู้บริหาร ถ้าผู้บริหารมองว่าองค์กรประกอบด้วยคน องค์กรเป็นกิจกรรมของทีมเวิร์ค คนทั้งหมดที่อยู่ในองค์กรรวมพลังกันทำงาน ผลงานออกมาก็ตกเป็นขององค์กร"
       
       โดยไม่จำเป็นว่าองค์กรนั้นจะเป็นธุรกิจแบบครอบครัว หรือธุรกิจที่มีการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรจะมองว่าผลสำเร็จขององค์กรนั้นคือการทำตัวเลขให้ได้ตามเป้าหมาย หรือทำให้ Stakeholder พึงพอใจ
       
       ในทัศนะของคุณก่อศักดิ์ มองว่า เมื่อพูดถึงคำว่า stakeholder ทุกคนจะคิดถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ แต่ลืมนึกถึงคนใกล้ตัว คือ "ทีมงาน" ที่เป็น stakeholderที่สำคัญที่สุด ...องค์กรไม่ใช่โต๊ะ ไม่ใช่เก้าอี้ ไม่ใช่ใบอนุญาต แต่องค์กรก็คือ "คนทั้งหมด" ที่ทำงานอยู่ด้วยกัน มีความสำคัญ มีความรักองค์กรมากกว่าผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นมีหุ้นไว้ในมือ แต่อาจจะไม่ได้คิดถึงการทำงานขององค์กร ในขณะที่ทีมงานที่ทำงานกับองค์กร คิดถึงงานตั้งแต่ตื่นเช้ามา จนถึงเข้านอน
       
       ฉะนั้น นโยบาย HR คือจะต้องทำให้ทีมงานมีความสุข ทีมงานอยากมาทำงาน ไม่กลัววันจันทร์ เพราะที่ทำงานสนุก ไม่เครียด เพื่อนร่วมงานดี ผู้บริหารก็เป็นกันเอง เป็นห่วงเป็นใยต่อกัน ทุกคนก็จะรักองค์กร รักงาน รักลูกค้า รักอนาคตขององค์กร...
       
       องค์กรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้บริหาร ถ้าองค์กรใดที่หัวหน้าใหญ่ ผู้มีอำนาจสูงสุด เห็นทีมงานเป็นกระโถน รองรับอารมณ์ไม่ให้มีสิทธิ์เข้ามาร่วมในการตัดสินใจ ไม่ให้มีสิทธิในการออกความคิด พนักงานก็จะมองตัวเองว่าแค่มารับเงินเดือน อยู่ไปวันๆ อยู่ได้อยู่ อยู่ไม่ได้ไปหาที่อื่น... องค์กรก็จะไม่มีพลัง
       
       คุณก่อศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายในการพูดครั้งนี้ว่า "เพราะฉะนั้น องค์กรที่ดีที่สุดไม่ใช่องค์กรที่คิดแต่กำไรสูงสุด แต่เป็นองค์กรที่ทำให้ทีมงานมีพลังสูงสุด"
       
       หากผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ดี ประเทศที่มั่นคง สังคมโลกที่ยั่งยืนแล้ว เราคงไม่ต้องมาตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ปรองดอง หรือปลุกกระแสรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ดังเช่นปัจจุบัน ท้ายนี้ขอวิงวอนท่านผู้บริหารองค์กร และผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกท่านให้เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนในองค์กรของท่านที่สามารถส่งผลได้มากกว่าเพียงการสร้างผลประกอบการขององค์กรเพียงเท่านั้น
       
       ..หากแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่ท่านสามารถช่วยสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็ง และสังคมโลกที่สงบสุขได้ที่มา:ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์:วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

 


ผู้เข้าชม : 1678 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys