Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
รง.ผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2009 Winner Conference ที่ผ่านมา มีหัวข้อสัมมนาหนึ่งน่าสนใจ คือ "การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ" ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย

ซึ่งบริษัทแห่งนี้ เพิ่งจะคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี 2552 และในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 ผู้บริหารจะมารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ที่ทำเนียบรัฐบาล

ฉะนั้น ในกรอบของเกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 7 ข้อ อันประกอบด้วยการนำองค์กร, การวางแผนเชิง กลยุทธ์, การมุ่งเน้นลูกค้า, การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, การมุ่งเน้นบุคลากร, การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ

ถือได้ว่า เรื่องของการมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย มีความโดดเด่นไม่แพ้ข้ออื่น

ยิ่งเมื่อได้ผู้บริหารรุ่นใหม่ อันประกอบด้วย "ชาญวิทย์ วรธรรมกุล" และ "ชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง" มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยให้ผู้ร่วมสัมมนาฟังด้วย ก็ยิ่งทำให้เห็นภาพว่า การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนการของบริษัทนี้มีความน่าสนใจจริง ๆ

โดยเบื้องต้น "ชาญวิทย์" เล่าให้ฟังว่า การมุ่งเน้นบุคลาการ จะต้องเตรียมการบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน

"ซึ่งเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการ เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการ แข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่งขันอื่น ๆ ทั้งยังจะต้องรองรับการเติบโต หรือขยายธุรกิจขององค์กรในอนาคต"

"โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กร และเป็นต้นแบบที่ดีในการนำไปปฏิบัติ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการอยู่ร่วมกับองค์กร เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดี โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย"

ฉะนั้น เพื่อให้เห็นภาพของการเชื่อมโยง "ชาญวิทย์" จึงแสดงกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ วิสัยทัศน์, ทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ, ปรับโครงสร้างองค์กร, ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร, การบริหารผลการปฏิบัติงานและแรงจูงใจ และบริหารผลตอบแทน

ที่จะต้องไปเชื่อมโยงกับการจัดการองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องของการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้, เป็นศูนย์กลาง แบ่งปันความรู้, เป็นที่รวบรวมนวัตกรรมและโครงการที่ประสบความสำเร็จ และมี ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตอบคำถาม

รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันได้แก่ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง, ใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนความรู้, สรรค์สร้างนวัตกรรม, มีคุณธรรมและความ ซื่อสัตย์, มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะไปเชื่อมโยงกับการบริหารผลปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของ Performance Agreement, Performance Improvement, Performance Assessment และ Performance Related Pay

นอกจากนั้น "ชาญวิทย์" ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยยังให้ความสำคัญต่อความผูกพันของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีโครงการ High Performance Workforce เพื่อสำรวจวัดความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรเป็นประจำทุกปี

สำหรับเรื่องการจัดการกระบวนการ "ชยุตม์" ได้ขอให้ "ชาญวิทย์" เล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่า การจัดการกระบวนการของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยมีความโดดเด่นในเรื่องใดบ้าง

"ชาญวิทย์" จึงเล่าให้ฟังว่า เรามีการบริหารที่มุ่งเน้นลูกค้า โดยใช้ SIPOC Model อันได้แก่ S-Supplier, I-Input, P-Process, O-Output และ C-Customer

"เพื่อนำความต้องการของลูกค้า, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการที่สำคัญ ทั้งยังเป็นกระบวนการสนับสนุน ควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า"

"เพื่อสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพความปลอดภัยของอาหารสัตว์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่สอดคล้องกับพันธกิจองค์กร"

"นอกจากนั้น การออกแบบกระบวนการ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับ Core Competency เพื่อส่งผลให้เราสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มความสามารถในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างกำไรที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย"

ผลเช่นนี้เอง จึงทำให้ "ชาญวิทย์" ฉายภาพกระบวนการที่สำคัญ (Key Process) ซึ่งจะต้องมี 5 องค์ประกอบดังนี้ คือ

หนึ่ง กระบวนการวางแผน

สอง กระบวนการผลิต

สาม การบริหารคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร

สี่ การบริหารผู้ส่งมอบวัตถุดิบ

ห้า การบริการ

อันไปเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และการออกแบบกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบกระบวนการทำงาน "ชาญวิทย์" อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่า เรานำความต้องการของลูกค้า, ข้อกำหนดลูกค้า, คู่ค้า, คู่ความร่วมมือ, กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ Core Competency

"โดยมีการใช้วงจร P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act (PDCA) และ Lean Six Sigma มาปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ ลดความสูญเปล่าที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ"

"นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์บก (11 โรงงาน) ยังมีระบบบริหารงานที่เป็นมาตรฐานสากล ในรูปแบบ Multi-Site Management System ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละโรงงาน ซึ่งมีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี"

รวมถึงผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ร่วมกันทั้ง 11 โรงงาน เพื่อนำกระบวนการทำงานที่เป็น Best Practices ในกลุ่มโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งมาเป็นองค์ความรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดโรงงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง"

ฉะนั้น จึงไม่แปลก ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในปี 2552 นี้

เพราะจาก 2 แนวทาง จากทั้งหมด 7 แนวทาง ในเกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คงพอจะเห็นภาพแล้วว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรของไทย ที่มีการบริหารสู่ความเป็นเลิศจริง ๆ

ซึ่งไม่ธรรมดาเลย ?

หน้า 31


ทีมา:วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553:ประชาชาติธุรกิจ
 


ผู้เข้าชม : 2120 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys