Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
 
 
Knowledge Zone > ข่าวสารแวดวง Training
 
 
 
กระทรวงแรงงานเดินหน้า เติมสมรรถนะข้าราชการ


การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์กร ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะ (competency) ของบุคลากร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

(1) สมรรถนะหลักสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกกลุ่มงาน หรือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน

และ (2) สมรรถนะประจำกลุ่มงานซึ่งกำหนดเฉพาะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงานเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้วางแผนดำเนินโครงการกำหนดสมรรถนะให้กับบุคลากรภายในกระทรวงแรงงานใน ปีนี้อย่างน้อย 2 ครั้ง

โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สปส. เขตพื้นที่ 3 โฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักในส่วนของผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ นักวิชาการแรงงาน (ต่างประเทศ) นักวิเทศสัมพันธ์ บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างศิลป์ และนายช่างภาพ

และครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม สปส. เขตพื้นที่ 3 เจาะไปที่ข้าราชการที่ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร และนักทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ในการสัมมนาทั้ง 2 ครั้งของกระทรวงแรงงานได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม ETI (Excellence Training Institution) มาบรรยายในเรื่องความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเลือกสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หน้า 30

ที่มา: วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2553 : ประชาชาติธุรกิจผู้เข้าชม : 1291 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys